<!-- نمایش نتیجه -->
<div id="myDIV"></div>
 //انتخاب کردن دیو
 var mydiv = document.getElementById("myDIV");
 //ایجاد افکت تایپ
 setTimeout(function(){mydiv.innerHTML += "b";}, 100);
 setTimeout(function(){mydiv.innerHTML += "e";}, 200);
 setTimeout(function(){mydiv.innerHTML += "t";}, 300);
 setTimeout(function(){mydiv.innerHTML += "a";}, 400);
 setTimeout(function(){mydiv.innerHTML += "l";}, 500);
 setTimeout(function(){mydiv.innerHTML += "k";}, 600);
 setTimeout(function(){mydiv.innerHTML += " ";}, 700);
 setTimeout(function(){mydiv.innerHTML += "|";}, 800);
 setTimeout(function(){mydiv.innerHTML += " ";}, 900);
 setTimeout(function(){mydiv.innerHTML += "ب";}, 1000);
 setTimeout(function(){mydiv.innerHTML += "ی";}, 1100);
 setTimeout(function(){mydiv.innerHTML += " ";}, 1200);
 setTimeout(function(){mydiv.innerHTML += "ت";}, 1300);
 setTimeout(function(){mydiv.innerHTML += "ا";}, 1400);
 setTimeout(function(){mydiv.innerHTML += "ک";}, 1500);
//در کد بالا حروف ها کم کم با هم جمع مشین و افکت تایپ ایجاد میشه

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.