cssAudio - Activefile-genericCSS - ActiveGeneric - ActiveHTML - ActiveImage - ActiveJS - ActiveSVG - ActiveText - Activefile-genericVideo - ActiveLovehtmlicon-new-collectionicon-personicon-teamlog-outoctocatpop-outspinnerstartv

Pen Settings

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. If you link to another Pen, it will include the CSS from that Pen. If the preprocessor matches, it will attempt to combine them before processing.

Quick-add: + add another resource

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

Quick-add: + add another resource

Code Indentation

     

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

      
       <div class="main">
	<h1>ČASOVÁ<br>OS<br>HYPERLOOPU</h1>
	<p>Všetko od roku 1867 až po rok 2003. História, postupy, vanálezy...</p>
</div>

<div class="timeline">
	<div class="column">
		<div class="title">
			<h1> 1867 </h1>
			<h2> ALFRED ELY BEACH: <br> BEACH PNEUMATIC TRANSIT </h2>
		</div>
		<div class="description">
			<p> Americký vynálezca v tomto roku prezentoval tunelový systém, v ktorom sa pomocou stlačeného vzduchu pohybovala transportná bunka valcovitého tvaru. Na dráhe premávala kyvadlovým spôsobom jedna transportná kapsula. Pohyb zabezpečoval pneumatický kompresor, ktorý v jednom smere kapsulu “vytláčal” a v druhom smere ”nasával”. Bola vybudovaná aj skúšobná dráha, ktorá istý čas fungovala ale projekt bol zamietnutý a v dôsledku krachu americkej burzy sa ho nepodarilo oživiť. </p>
		</div>
	</div>

	<div class="column">
		<div class="title">
			<h1> 1904 </h1>
			<h2> ROBERT H. GODDARD: <br> VACUUM TUBE TRANSPORTATION SYSTEM </h2>
		</div>
		<div class="description">
			<p> Prvé zmienky o jeho koncepte sa objavili v roku 1909 ale kompletná dokumnetácia pochádza z roku 1904, ktorá sa objavila až 30 rokov po jeho smrti v opustenom sklade. V tomto koncepte Goddard popisuje hlavné črty konceptu Hyperloop. Spomína použitie lineárneho elektromotora. Opisuje zariadenie na minimalizáciu nepriaznivého prúdenia vzduchu v okolí transportnej kapsuly. Venuje sa aj použitiu vzduchových ložísk. Hovorí o cestovaní rýchlosťou 1900 km/h. </p>
		</div>
	</div>

	<div class="column">
		<div class="title">
			<h1> 1909 <!-- – 1914 --> </h1>
			<h2> BORIS WEINBERG: <br> POHYB BEZ TRENIA </h2>
		</div>
		<div class="description">
			<p> Boris Weinberg vo svojej práci vydanej v roku 1914, písal o levitujúcich automobiloch na elektromagnetický pohon, pohybujúcich sa v medenom potrubí, z ktorého bol odsatý vzduch. Experimentoval s 10 kg vozňom, ktorý sa pohyboval v medenom potrubí . Tento systém bol kruhový a vožeň dosahoval maximálne 6 km/h. Tvrdil, že na 3km trati vozeň dosiahne až 800-1000 km/h. Projekt nemohli zrealizovať kvôli vysokým finančným nákladom. </p>
		</div>
	</div>

	<div class="column">
		<div class="title">
			<h1> 1969 </h1>
			<h2> JOHN A. VOLPE: <br> STREAMLINERS WITHOUT WHEELS </h2>
		</div>
		<div class="description">
			<p> Volpe detailne popisuje koncepty, ale aj prototypy dopravných prostriedkov, ktoré sa mali pohybovať na vzduchových „vankúšoch“ či „ložiskách“. A to nad otvorenou traťou alebo v polouzavretom a uzavretom potrubí. Spomína lineárne indukčné motory, pneumatický pohon, transportné potrubné systémy s minimálnou atmosférou či dokonca vákuom. Uvádza, že rýchlosti týchto vozidiel sa môžu pohybovať od 300 do 800 km/h. Ukončenie konceptov majú na svedomí financie alebo technika. </p>
		</div>
	</div>

	<div class="column">
		<div class="title">
			<h1> 1972 <!-- – 1978 --> </h1>
			<h2> ROBERT M. SALTER: <br> THE VERY HIGH SPEED TRANSIT SYSTEM </h2>
		</div>
		<div class="description">
			<p> Jednalo sa o víziu podzemnej tunelovej prepravy obrovskou rýchlosťou, až 16000 km/h. Technológiu nazval "plávanie po magnetickej dráhe" a prepravný modul "gondolou".Za kľúčové považoval minimalizovanie energie nutnej na prevádzku. Preto navrhol vytvoriť v tuneli atmosféru, aká panuje v maximálnej nadmorskej výške, v ktorej lietajú dopravné lietadlá. Tým by sa minimalizoval odpor vzduchu. Aby ešte ušetril ďalšiu energiu, potreboval eliminovať trenie. Riešením boli „elektromagnetické lôžka. </p>
		</div>
	</div>

	<div class="column">
		<div class="title">
			<h1> 1974 <!-- - 2009 --> </h1>
			<h2> SWISSMETRO </h2>
		</div>
		<div class="description">
			<p> Swissmetro bol/je švajčiarsky vactrain projekt cez 100 km dlhý nízkotlakový tunel. Pomocou lineárnych elektromotorov mala rýchlosť súpravy presahovať 520 km/h. Na rozdiel od iných svetových vactrain projektov, plánovali Švajčiari vybudovať tunel pre štandardne veľké vlakové súpravy. Tunel teda musel mať priemer 5 až 6 m. Iniciátorom projektu bol Rodolphe Nieth, ktorý pracoval ako inžinier pre Švajčiarske spolkové dráhy. Projekt bol oficiálne ukončený v roku 2009. </p>
		</div>
	</div>

	<div class="column">
		<div class="title">
			<h1> 1997 </h1>
			<h2> DARYL OSTER: <br> EVACUATED TUBE TRANSPORT TECHNOLOGIES (ET3) </h2>
		</div>
		<div class="description">
			<p> Opäť sa jedná o nízkotlakový potrubný systém, v ktorom sa pohybuje transportná kapsula, za pomoci lineárnych elektromotorov a magnetickej levitácie (maglev). Tzn., že kapsula nemusí mať žiadne pohyblivé alebo elektricky aktivované komponenty – pasívne supravodiče umožňujú kapsule vznášať sa v trubici, pričom vírivé prúdy indukované vo vodivých materiáloch umožňujú riadenie kapsuly. Na jej rozbeh by sa z veľkej časti využívala energia, ktorá vzniká pri brzdení (rekuperácia). </p>
		</div>
	</div>

	<div class="column">
		<div class="title">
			<h1> 2003 </h1>
			<h2> MICHAEL THALHAMMER: <br> TUBEWAY </h2>
		</div>
		<div class="description">
			<p> Tubeway podobne ako Hyperloop využíva systém transportného potrubia. Vo vnútri transportného potrubia sa pohybuje kapsula pomocou pneumatického pohonu. Kompresor zabudovaný v kapsule nasáva vzduch z prednej časti kapsuly, ktorý stlačí a uvoľní zo zadnej časti kapsuly. Kapsula v potrubí nelevituje, pohybuje sa pomocou kolies. Jej rýchlosť sa má pohybovať od 40 do 350 km/h. Tubeway je však stále len v rovine teoretickej a experimentálnej práce. </p>
		</div>
	</div>
</div>
      
     
!
      
       @import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700,900');

* {
	pading: 0;
	margin: 0;
	font-family: "Lato", sans-serif;
	position: relative;
}

.timeline {
	padding: 40px 0px;
	width: 80%;
	margin-left: 10%;
	margin-bottom: 40px;
}

.timeline:before {
	content: "";
	position: absolute;
	top: 40px;
	left: 65px;
	width: 3px;
	height: calc(100% - 80px);
	background: #c0392b;
}

.timeline .column {
	margin: 40px 40px 40px 120px;
}

.timeline .column .title h1 {
	font-size: 120px;
	color: rgba(0,0,0,0.1);
	font-family: serif;
	letter-spacing: 3px;
}

.timeline .column .title h1:before {
	content: "";
	position: absolute;
	left: -62px;
	top: 86px;
	width: 10px;
	height: 10px;
	background: #fff;
	border: 3px solid #c0392b;
}

.timeline .column .title h2 {
	margin-top: -60px;
	font-size: 33px;
}

.timeline .column .description p {
	font-size: 13px;
	line-height: 20px;
	margin-left: 20px;
	margin-top: 10px;
	font-family: serif;
}

.timeline .column .description {
	border-left: 1px solid #000;
}

.main {
	width: 80%;
	margin-left: 10%;
	margin-top: 80px;
}

.main h1 {
	font-size: 80px;
	line-height: 60px;
}

.main p {
	font-size: 13px;
	line-height: 20px;
	font-family: serif;
	text-align: right;
}
      
     
!
999px
Loading ..................

Console