<div class="splash-section">
  <div class="menu-row w-row">
   <div class="menu-column w-col w-col-4">
    <div class="example-navbar w-nav" data-animation="default" data-collapse="all" data-duration="400">
     <div class="meltingpot w-container">
      <nav class="bubbly-nav-menu w-nav-menu" role="navigation"><a class="nav-link-bubble w-nav-link" href="#">Home</a><a class="nav-link-bubble w-nav-link" href="#">About</a><a class="nav-link-bubble w-nav-link" href="#">Contact</a>
      </nav>
      <div class="melted w-nav-button" data-ix="melting-bubble-nav">
       <div class="top-bubble"></div>
       <div class="middle-bubble"></div>
       <div class="bottom-bubble"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div class="number">1</div>
   </div>
   <div class="menu-column middle w-col w-col-4">
    <div class="moose-navbar w-nav" data-animation="default" data-collapse="all" data-duration="300">
     <div class="w-container">
      <nav class="moose-nav-menu w-nav-menu" role="navigation"><a class="moose-nav-link w-nav-link" data-ix="moose-nav-link-1" href="#">Home</a><a class="moose-nav-link w-nav-link" data-ix="moose-nav-link-2" href="#">About</a><a class="moose-nav-link w-nav-link" data-ix="moose-nav-link-3" href="#">Contact</a><a class="moose-nav-link w-nav-link" data-ix="moose-nav-link-3" href="#">Woah</a>
      </nav>
      <div class="moose-menu-button w-nav-button" data-ix="moose-nav-steps">
       <div class="moose open-close-mask">
        <h3 class="open">MENU</h3>
        <h3 class="close" data-ix="close-word-on-load">CLOSE</h3>
       </div>
       <div class="moose-color-overlay-button"></div>
       <div class="moose-line-1"></div>
       <div class="moose-line-2"></div>
       <div class="moose-line-1---2"></div>
       <div class="moose-line-2-2"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div class="number">2</div>
   </div>
   <div class="menu-column w-col w-col-4">
    <div class="hamburger-menu w-nav" data-animation="default" data-collapse="all" data-duration="400">
     <div class="w-container">
      <nav class="hamburger-menu-list w-nav-menu" role="navigation"><a class="hamburger-menu-item w-nav-link" href="#">Home</a><a class="hamburger-menu-item w-nav-link" href="#">About</a><a class="hamburger-menu-item w-nav-link" href="#">Contact</a>
      </nav>
      <div class="hamburger-button w-nav-button" data-ix="hamburger-menu">
       <div class="top-bun"></div>
       <div class="hamburger-meat">
        <div class="lettuce"></div>
        <div class="tomato"></div>
       </div>
       <div class="bottom-bun"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div class="number">3</div>
   </div>
  </div>
  <div class="menu-row w-row">
   <div class="menu-column padded-top w-col w-col-4">
    <div class="number">4</div>
    <div class="point-left-nav w-nav" data-animation="default" data-collapse="all" data-duration="400">
     <div class="w-container">
      <nav class="simple-nav-link-holder w-nav-menu" role="navigation"><a class="simple-link w-nav-link" href="#">Home</a><a class="simple-link w-nav-link" href="#">About</a><a class="simple-link w-nav-link" href="#">Contact</a>
      </nav>
      <div class="circular simple-menu-button w-nav-button" data-ix="arrow-left">
       <div class="line-1 simple"></div>
       <div class="line-2 simple"></div>
       <div class="line-3 simple"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div class="menu-column middle padded-top w-col w-col-4">
    <div class="number">5</div>
    <div class="flip-nav w-nav" data-animation="default" data-collapse="all" data-duration="400">
     <div class="flipper-nav-container w-container">
      <nav class="flipper-nav-link-menu w-clearfix w-nav-menu" role="navigation"><a class="purple-nav-link w-nav-link" href="#">Home</a><a class="purple-nav-link w-nav-link" href="#">About</a><a class="purple-nav-link w-nav-link" href="#">Contact</a>
      </nav>
      <div class="flipper-nav-button w-nav-button" data-ix="flipper-nav">
       <div class="line-1 v2"></div>
       <div class="line-2 v2"></div>
       <div class="line-3 v2"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div class="menu-column w-col w-col-4">
    <div class="number">6</div>
    <div class="triangle-nav w-nav" data-animation="default" data-collapse="all" data-duration="400">
     <div class="w-container">
      <nav class="triangle-nav-menu w-clearfix w-nav-menu" role="navigation"><a class="triangle-link w-nav-link" href="#">Home</a><a class="triangle-link w-nav-link" href="#">About</a><a class="triangle-link w-nav-link" href="#">Contact</a>
      </nav>
      <div class="triangle-nav-button w-nav-button" data-ix="triangle-nav">
       <div class="triangle"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
  <div class="menu-row w-row">
   <div class="menu-column padded-top w-col w-col-4">
    <div class="number">7</div>
    <div class="simple-nav w-nav" data-animation="default" data-collapse="all" data-duration="400">
     <div class="w-container">
      <nav class="simple-nav-link-holder w-nav-menu" role="navigation"><a class="simple-link w-nav-link" href="#">Home</a><a class="simple-link w-nav-link" href="#">About</a><a class="simple-link w-nav-link" href="#">Contact</a>
      </nav>
      <div class="simple-menu-button w-nav-button" data-ix="simple-menu-button">
       <div class="line-1 simple"></div>
       <div class="line-2 simple"></div>
       <div class="line-3 simple"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div class="menu-column middle padded-top w-col w-col-4">
    <div class="header w-nav" data-animation="default" data-collapse="all" data-duration="400">
     <div class="container w-container">
      <nav class="nav-menu w-nav-menu" role="navigation">
       <div class="nav-container w-clearfix">
        <div class="nav-link-holder w-clearfix" data-ix="hover-on-nav-link"><a class="nav-link w-nav-link white" href="index.html">Link 1</a>
         <div class="sliding-block" data-ix="sliding-block"></div>
        </div>
        <div class="nav-link-holder w-clearfix" data-ix="hover-on-nav-link"><a class="nav-link w-nav-link white" href="index.html">Link 2</a>
         <div class="sliding-block" data-ix="sliding-block"></div>
        </div>
        <div class="nav-link-holder w-clearfix" data-ix="hover-on-nav-link"><a class="nav-link w-nav-link white" href="index.html">Link 3</a>
         <div class="sliding-block" data-ix="sliding-block"></div>
        </div>
        <div class="nav-link-holder w-clearfix" data-ix="hover-on-nav-link"><a class="nav-link w-nav-link white" href="index.html">Link 4</a>
         <div class="sliding-block" data-ix="sliding-block"></div>
        </div>
       </div>
      </nav>
      <div class="menu-button w-nav-button" data-ix="menu-button-open">
       <div class="open-close-mask">
        <h3 class="open">MENU</h3>
        <h3 class="close" data-ix="close-word-on-load">CLOSE</h3>
       </div>
       <div class="line-3"></div>
       <div class="line-2"></div>
       <div class="line-1"></div>
       <div class="line2-1"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div class="number">8</div>
   </div>
   <div class="menu-column w-col w-col-4">
    <div class="number">9</div>
    <div class="w-nav x-menu" data-animation="default" data-collapse="all" data-duration="0">
     <div class="w-container">
      <div class="w-nav-button x-menu-button" data-ix="x-menu">
       <div class="square-parent">
        <div class="square-front w-preserve-3d" data-ix="square-front">
         <div class="leftx w-preserve-3d"></div>
         <div class="_2 leftx w-preserve-3d"></div>
         <div class="_3 leftx w-preserve-3d"></div>
         <div class="rightx w-preserve-3d"></div>
         <div class="_2 rightx w-preserve-3d"></div>
         <div class="_3 rightx w-preserve-3d"></div>
        </div>
        <div class="square-floor w-preserve-3d">
         <div class="x-line" data-ix="bottom-x"></div>
         <div class="_2 x-line" data-ix="bottom-x-2"></div>
        </div>
       </div>
      </div>
      <nav class="nav-menu w-nav-menu" role="navigation">
       <div class="nav-container w-clearfix">
        <div class="nav-link-holder w-clearfix" data-ix="hover-on-nav-link"><a class="nav-link w-nav-link white" href="index.html">Link 1</a>
         <div class="sliding-block" data-ix="sliding-block"></div>
        </div>
        <div class="nav-link-holder w-clearfix" data-ix="hover-on-nav-link"><a class="nav-link w-nav-link white" href="index.html">Link 2</a>
         <div class="sliding-block" data-ix="sliding-block"></div>
        </div>
        <div class="nav-link-holder w-clearfix" data-ix="hover-on-nav-link"><a class="nav-link w-nav-link white" href="index.html">Link 3</a>
         <div class="sliding-block" data-ix="sliding-block"></div>
        </div>
        <div class="nav-link-holder w-clearfix" data-ix="hover-on-nav-link"><a class="nav-link w-nav-link white" href="index.html">Link 4</a>
         <div class="sliding-block" data-ix="sliding-block"></div>
        </div>
       </div>
      </nav>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
  <div class="menu-row w-row">
   <div class="menu-column padded-top w-col w-col-4">
    <div class="number">10</div>
    <div class="simple-nav w-nav" data-animation="default" data-collapse="all" data-duration="400" data-easing="ease-in-out-back" data-easing2="ease-in-out-back">
     <div class="w-container">
      <nav class="simple-nav-link-holder w-nav-menu" role="navigation"><a class="simple-link w-nav-link" href="#">Home</a><a class="simple-link w-nav-link" href="#">About</a><a class="simple-link w-nav-link" href="#">Contact</a>
      </nav>
      <div class="button-10 w-nav-button" data-ix="button-10">
       <div class="line-1 simple white"></div>
       <div class="line-2 simple white"></div>
       <div class="line-3 simple white"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div class="menu-column middle padded-top w-col w-col-4">
    <div class="number">11</div>
   </div>
   <div class="menu-column w-col w-col-4">
    <div class="number">12</div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bottom-bar">
  <div class="light-text">Free custom hamburger menu animations built in <a class="webflow-logo" href="#">Webflow</a>. <a class="link" href="https://webflow.com/website/Custom-Hamburger-Menus">Clone this project</a>.
   <br><a class="link white" href="https://webflow.com/blog/how-to-customize-your-hamburger-menu-in-webflow">Full Tutorial</a>. Made with ♥ by <a class="link white" href="https://youfoundwaldo.com/">Waldo Broodryk</a>
  </div>
 </div>
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.0/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
 
 <!-- [if lte IE 9]><script src="https://s3.amazonaws.com/youfoundwaldo/placeholder.js"></script><![endif] -->
<a class="w-webflow-badge" href="https://webflow.com?utm_campaign=brandjs"><img src="https://d1otoma47x30pg.cloudfront.net/img/webflow-badge-icon.60efbf6ec9.svg" style="margin-right: 8px; width: 16px;"><img src="https://d1otoma47x30pg.cloudfront.net/img/webflow-badge-text.6faa6a38cd.svg"></a>
/*! normalize.css v3.0.3 | MIT License | github.com/necolas/normalize.css */

html {
 font-family: sans-serif;
 -ms-text-size-adjust: 100%;
 -webkit-text-size-adjust: 100%
}

body {
 margin: 0
}

article,
aside,
details,
figcaption,
figure,
footer,
header,
hgroup,
main,
menu,
nav,
section,
summary {
 display: block
}

audio,
canvas,
progress,
video {
 display: inline-block;
 vertical-align: baseline
}

audio:not([controls]) {
 display: none;
 height: 0
}

[hidden],
template {
 display: none
}

a {
 background-color: transparent
}

a:active,
a:hover {
 outline: 0
}

abbr[title] {
 border-bottom: 1px dotted
}

b,
strong {
 font-weight: bold
}

dfn {
 font-style: italic
}

h1 {
 font-size: 2em;
 margin: .67em 0
}

mark {
 background: #ff0;
 color: #000
}

small {
 font-size: 80%
}

sub,
sup {
 font-size: 75%;
 line-height: 0;
 position: relative;
 vertical-align: baseline
}

sup {
 top: -0.5em
}

sub {
 bottom: -0.25em
}

img {
 border: 0
}

svg:not(:root) {
 overflow: hidden
}

figure {
 margin: 1em 40px
}

hr {
 box-sizing: content-box;
 height: 0
}

pre {
 overflow: auto
}

code,
kbd,
pre,
samp {
 font-family: monospace, monospace;
 font-size: 1em
}

button,
input,
optgroup,
select,
textarea {
 color: inherit;
 font: inherit;
 margin: 0
}

button {
 overflow: visible
}

button,
select {
 text-transform: none
}

button,
html input[type="button"],
input[type="reset"] {
 -webkit-appearance: button;
 cursor: pointer
}

button[disabled],
html input[disabled] {
 cursor: default
}

button::-moz-focus-inner,
input::-moz-focus-inner {
 border: 0;
 padding: 0
}

input {
 line-height: normal
}

input[type="checkbox"],
input[type="radio"] {
 box-sizing: border-box;
 padding: 0
}

input[type="number"]::-webkit-inner-spin-button,
input[type="number"]::-webkit-outer-spin-button {
 height: auto
}

input[type="search"] {
 -webkit-appearance: textfield;
 box-sizing: content-box
}

input[type="search"]::-webkit-search-cancel-button,
input[type="search"]::-webkit-search-decoration {
 -webkit-appearance: none
}

fieldset {
 border: 1px solid #c0c0c0;
 margin: 0 2px;
 padding: .35em .625em .75em
}

legend {
 border: 0;
 padding: 0
}

textarea {
 overflow: auto
}

optgroup {
 font-weight: bold
}

table {
 border-collapse: collapse;
 border-spacing: 0
}

td,
th {
 padding: 0
}


/* ==========================================================================
  Start of base Webflow CSS - If you're looking for some ultra-clean CSS, skip the boilerplate and see the unminified code below.
  ========================================================================== */

* {
 -webkit-box-sizing: border-box;
 -moz-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box
}

html {
 height: 100%
}

body {
 margin: 0;
 min-height: 100%;
 background-color: #fff;
}

.w-preserve-3d {
 transform-style: preserve-3d
}

.w-row:before,
.w-row:after {
 content: " ";
 display: table
}

.w-row:after {
 clear: both
}

.w-row .w-row {
 margin-left: 0;
 margin-right: 0
}

.w-col {
 position: relative;
 float: left;
 width: 100%;
 min-height: 1px;
 padding-left: 10px;
 padding-right: 10px
}

.w-col .w-col {
 padding-left: 0;
 padding-right: 0
}

.w-col-4 {
 width: 33.33333333%
}

.w-col-5 {
 width: 41.66666667%
}

.w-col-6 {
 width: 50%
}

.w-col-12 {
 width: 100%
}


@media screen and (max-width:991px) {
 .w-container {
  max-width: 728px
 }
 .w-col-medium-4 {
  width: 33.33333333%
 }
 .w-col-medium-6 {
  width: 50%
 }
 
 .w-col-medium-12 {
  width: 100%
 }
 .w-col-stack {
  width: 100%;
  left: auto;
  right: auto
 }
}

@media screen and (max-width:767px) {
 
 .w-row,
 .w-container .w-row {
  margin-left: 0;
  margin-right: 0
 }
 .w-col {
  width: 100%;
  left: auto;
  right: auto
 }
}

@media screen and (max-width:479px) {
 .w-col {
  width: 100%
 }
}

.w-nav[data-collapse="all"] .w-dropdown,
.w-nav[data-collapse="all"] .w-dropdown-toggle {
 display: block
}

.w-nav[data-collapse="all"] .w-dropdown-list {
 position: static
}

@media screen and (max-width:991px) {
 .w-nav[data-collapse="medium"] .w-dropdown,
 .w-nav[data-collapse="medium"] .w-dropdown-toggle {
  display: block
 }
 .w-nav[data-collapse="medium"] .w-dropdown-list {
  position: static
 }
}

@media screen and (max-width:767px) {
 .w-nav[data-collapse="small"] .w-dropdown,
 .w-nav[data-collapse="small"] .w-dropdown-toggle {
  display: block
 }
 .w-nav[data-collapse="small"] .w-dropdown-list {
  position: static
 }
 .w-nav-brand {
  padding-left: 10px
 }
}

@media screen and (max-width:479px) {
 .w-nav[data-collapse="tiny"] .w-dropdown,
 .w-nav[data-collapse="tiny"] .w-dropdown-toggle {
  display: block
 }
 .w-nav[data-collapse="tiny"] .w-dropdown-list {
  position: static
 }
}@media (min-width:768px) {
 
.w-nav {
 position: relative;
 background: #dddddd;
 z-index: 1000
}

.w-nav:before,
.w-nav:after {
 content: " ";
 display: table
}

.w-nav:after {
 clear: both
}

.w-nav-brand {
 position: relative;
 float: left;
 text-decoration: none;
 color: #333333
}

.w-nav-link {
 position: relative;
 display: inline-block;
 vertical-align: top;
 text-decoration: none;
 color: #222222;
 padding: 20px;
 text-align: left;
 margin-left: auto;
 margin-right: auto
}

.w-nav-link.w--current {
 color: #0082f3
}

.w-nav-menu {
 position: relative;
 float: right
}

.w--nav-menu-open {
 display: block !important;
 position: absolute;
 top: 100%;
 left: 0;
 right: 0;
 background: #C8C8C8;
 text-align: center;
 overflow: visible;
 min-width: 200px
}

.w--nav-link-open {
 display: block;
 position: relative
}

.w-nav-overlay {
 position: absolute;
 overflow: hidden;
 display: none;
 top: 100%;
 left: 0;
 right: 0;
 width: 100%
}

.w-nav-overlay .w--nav-menu-open {
 top: 0
}

.w-nav[data-animation="over-left"] .w-nav-overlay {
 width: auto
}

.w-nav[data-animation="over-left"] .w-nav-overlay,
.w-nav[data-animation="over-left"] .w--nav-menu-open {
 right: auto;
 z-index: 1;
 top: 0
}

.w-nav[data-animation="over-right"] .w-nav-overlay {
 width: auto
}

.w-nav[data-animation="over-right"] .w-nav-overlay,
.w-nav[data-animation="over-right"] .w--nav-menu-open {
 left: auto;
 z-index: 1;
 top: 0
}

.w-nav-button {
 position: relative;
 float: right;
 padding: 18px;
 font-size: 24px;
 display: none;
 cursor: pointer;
 -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);
 tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);
 -webkit-user-select: none;
 -moz-user-select: none;
 -ms-user-select: none;
 user-select: none
}

.w-nav-button.w--open {
 background-color: #C8C8C8;
 color: white
}

.w-nav[data-collapse="all"] .w-nav-menu {
 display: none
}

.w-nav[data-collapse="all"] .w-nav-button {
 display: block
}

@media screen and (max-width:991px) {
 .w-nav[data-collapse="medium"] .w-nav-menu {
  display: none
 }
 .w-nav[data-collapse="medium"] .w-nav-button {
  display: block
 }
}

@media screen and (max-width:767px) {
 .w-nav[data-collapse="small"] .w-nav-menu {
  display: none
 }
 .w-nav[data-collapse="small"] .w-nav-button {
  display: block
 }
 .w-nav-brand {
  padding-left: 10px
 }
}

@media screen and (max-width:479px) {
 .w-nav[data-collapse="tiny"] .w-nav-menu {
  display: none
 }
 .w-nav[data-collapse="tiny"] .w-nav-button {
  display: block
 }
}


@media screen and (max-width:479px) {
 .w-tab-link {
  display: block
 }
}

.w-ix-emptyfix:after {
 content: ""
}

@keyframes spin {
 0% {
  transform: rotate(0deg)
 }
 100% {
  transform: rotate(360deg)
 }
}

/* ==========================================================================
  Start of Waldo's custom Webflow CSS  ========================================================================== */

a {
 text-decoration: underline;
}

.splash-section {
 position: relative;
 left: 0px;
 top: 0px;
 right: 0px;
 bottom: 0px;
 width: 100%;
 height: 100vh;
 background-color: #f5f5f5;
}

.section {
 position: relative;
 left: 0px;
 top: 0px;
 right: 0px;
 bottom: 0px;
 z-index: 10;
 width: 100%;
 height: auto;
 padding: 75px;
 background-color: #141414;
}

.section.footer {
 left: 0px;
 top: auto;
 right: 0px;
 bottom: 0px;
 padding: 0px;
}

.header {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 0px;
 right: 0px;
 z-index: 1000;
 width: 100%;
 background-color: transparent;
}

.menu-button {
 left: 0px;
 top: 0px;
 right: 0px;
 bottom: 0px;
 z-index: 1;
 overflow: visible;
 width: 41px;
 height: 43px;
 margin-top: 10px;
 margin-right: 10px;
 margin-bottom: 10px;
 padding: 0px;
}

.menu-button.w--open {
 margin-top: 10px;
 margin-right: 10px;
 margin-bottom: 5px;
 background-color: transparent;
}

.line-1 {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 10px;
 right: 0px;
 z-index: 2;
 display: block;
 width: 35px;
 height: 2px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 background-color: #7a7a7a;
}

.line-1.simple {
 top: 18px;
}

.line-1.simple.white {
 background-color: #fff;
}

.line-1.v2 {
 width: 30px;
 background-color: #fff;
}

.line-2 {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 20px;
 right: 0px;
 z-index: 1;
 display: block;
 width: 35px;
 height: 2px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 background-color: #7a7a7a;
}

.line-2.simple {
 top: 28px;
}

.line-2.simple.white {
 background-color: #fff;
}

.line-2.v2 {
 background-color: #fff;
}

.line-3 {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 30px;
 right: 0px;
 z-index: 2;
 display: block;
 width: 35px;
 height: 2px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 background-color: #7a7a7a;
}

.line-3.simple {
 top: 38px;
}

.line-3.simple.white {
 background-color: #fff;
}

.line-3.v2 {
 width: 30px;
 background-color: #fff;
}

.line2-1 {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 19px;
 right: 0px;
 display: none;
 width: 0px;
 height: 1px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 border: 2px solid #7a7a7a;
}

.nav-menu {
 display: block;
 width: 100%;
 max-width: 940px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 background-color: transparent;
}

.nav-link {
 position: relative;
 top: 0px;
 right: 0px;
 z-index: 2;
 display: block;
 width: 100%;
 height: 60px;
 max-width: 360px;
 margin-top: 0px;
 margin-bottom: 0px;
 padding-top: 0px;
 padding-bottom: 0px;
 float: right;
 clear: both;
 border: 2px solid #5fc9f3;
 -webkit-transition: background-color 200ms ease, color 250ms ease, text-shadow 250ms ease;
 transition: background-color 200ms ease, color 250ms ease, text-shadow 250ms ease;
 font-family: Montserrat, sans-serif;
 color: #fff;
 font-size: 16px;
 line-height: 58px;
 text-align: right;
 text-decoration: none;
}

.nav-link:hover {
 color: #fff;
 text-shadow: 0 0 0 #000;
}

.nav-link.w--current {
 max-width: 250px;
 border-color: #fff;
 color: #7a7a7a;
}

.nav-link.w--current:hover {
 color: #333;
}

.nav-link.white {
 border-color: #7a7a7a;
}

.nav-link.white:hover {
 color: #fff;
}

.nav-container {
 width: 100%;
 margin-top: 0px;
 padding-top: 0px;
 padding-right: 5px;
}

.container {
 position: relative;
 height: 60px;
}

.close {
 position: absolute;
 top: 0px;
 bottom: 0px;
 overflow: hidden;
 height: 45px;
 margin-top: 0px;
 margin-bottom: 0px;
 padding-right: 10px;
 padding-left: 10px;
 font-family: 'Open Sans', sans-serif;
 color: #7a7a7a;
 font-size: 16px;
 line-height: 45px;
 font-weight: 400;
 letter-spacing: 1px;
}

.open {
 position: absolute;
 top: 0px;
 bottom: 0px;
 overflow: hidden;
 height: 45px;
 margin-top: 0px;
 margin-bottom: 0px;
 padding-right: 10px;
 padding-left: 10px;
 font-family: 'Open Sans', sans-serif;
 color: #7a7a7a;
 font-size: 16px;
 line-height: 45px;
 font-weight: 400;
 letter-spacing: 1px;
}

.open-close-mask {
 position: absolute;
 top: 0px;
 right: 65px;
 bottom: 0px;
 overflow: hidden;
 width: 70px;
 height: 50px;
}

.open-close-mask.moose {
 margin-top: 8px;
}

.park-avenue-title.w--current {
 position: static;
 left: 0px;
 top: 50%;
 right: 0px;
 bottom: 0px;
 display: block;
 width: 100%;
 height: 85px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 text-align: center;
}

.park-avenue-title.dark {
 margin-top: 0px;
 margin-bottom: 0px;
 font-family: 'Proxima nova alt';
 line-height: 60px;
 font-weight: 200;
}

.nav-link-holder {
 width: 100%;
 height: 60px;
 max-width: 250px;
 margin-top: 2.75px;
 margin-bottom: 2.75px;
 float: right;
 clear: both;
 background-color: hsla(0, 0%, 100%, 0);
 -webkit-transition: background-color 250ms ease;
 transition: background-color 250ms ease;
 color: #fff;
}

.nav-link-holder:hover {
 color: #fff;
}

.sliding-block {
 position: absolute;
 z-index: 0;
 width: 100%;
 height: 60px;
 max-width: 250px;
 float: right;
 clear: none;
 background-color: #cea142;
}

.email-link {
 margin-left: 2px;
 padding-left: 20px;
 background-image: url("https://daks2k3a4ib2z.cloudfront.net/56f169de7a0b2d237272fa79/56f169de7a0b2d237272fae4_email19.png");
 background-position: 0px 50%;
 background-size: 15px;
 background-repeat: no-repeat;
 color: #333;
 text-decoration: none;
 cursor: pointer;
}

.h4 {
 width: 100%;
 border-right-width: 2px;
 border-right-color: #cea142;
 border-left-width: 2px;
 border-left-color: #cea142;
 background-color: transparent;
 font-family: Bentonsans;
 text-align: center;
 text-transform: capitalize;
}

.h4.light {
 margin-left: 10px;
 color: #fff;
 font-weight: 400;
}

.h4.light.pa {
 display: block;
 width: 200px;
 margin-top: 0px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 float: none;
 font-family: 'Proxima nova alt';
 color: #333;
 text-align: center;
}

.footer {
 width: 100%;
}

.footer-content {
 display: block;
 width: 100%;
 height: auto;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 padding-top: 25px;
 padding-bottom: 25px;
 background-color: #fff;
}

.light {
 font-family: 'PT Sans', sans-serif;
 color: #333;
 font-weight: 400;
}

.light.float-left {
 float: left;
 clear: left;
}

.fax-link {
 padding-left: 22px;
 background-image: url("https://daks2k3a4ib2z.cloudfront.net/56f169de7a0b2d237272fa79/56f169de7a0b2d237272fae9_paper6.png");
 background-position: 0px 50%;
 background-size: 12px;
 background-repeat: no-repeat;
 color: #333;
 text-decoration: none;
}

.centered-block {
 display: block;
 width: 100%;
 max-width: 640px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
}

.header-white {
 position: fixed;
 left: 0px;
 top: 0px;
 right: 0px;
 background-color: #fff;
}

.linked {
 color: #333;
 text-decoration: none;
}

.menu-row {
 position: relative;
 background-color: #f5f5f5;
}

.menu-column {
 overflow: hidden;
 height: 50vh;
 padding-top: 10px;
 border-style: solid solid none;
 border-width: 1px;
 border-color: #fff;
}

.menu-column.middle {
 position: relative;
 left: 0px;
 top: 0px;
 right: 0px;
 bottom: 0px;
 border-right: 1px none #000;
 border-left: 1px none #000;
}

.menu-column.padded-top {
 padding-top: 10px;
}

.moose-navbar {
 left: 0px;
 top: 10px;
 right: 0px;
 background-color: transparent;
}

.moose-menu-button {
 width: 60px;
 height: 60px;
 padding: 0px;
 border-radius: 100px;
 background-color: #fff;
 box-shadow: 1px 1px 3px 0 hsla(0, 0%, 48%, .39);
}

.moose-menu-button.w--open {
 background-color: #fff;
}

.moose-color-overlay-button {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 0px;
 right: 0px;
 bottom: 0px;
 z-index: 1;
 width: 60px;
 height: 60px;
 border-radius: 100px;
 background-color: #14213d;
 -webkit-transform: scale(0);
 -ms-transform: scale(0);
 transform: scale(0);
}

.moose-line-1 {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 28px;
 right: 0px;
 z-index: 2;
 display: block;
 width: 30px;
 height: 4px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 border-radius: 10px;
 background-color: #cea142;
}

.moose-line-2 {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 15px;
 right: 0px;
 z-index: 2;
 display: block;
 width: 4px;
 height: 30px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 border-radius: 10px;
 background-color: #cea142;
}

.moose-line-1---2 {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 28px;
 right: 0px;
 z-index: 2;
 display: none;
 width: 30px;
 height: 4px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 border-radius: 10px;
 background-color: #cea142;
}

.moose-line-2-2 {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 15px;
 right: 0px;
 z-index: 2;
 display: none;
 width: 4px;
 height: 30px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 border-radius: 10px;
 background-color: #cea142;
}

.moose-nav-menu {
 width: 100%;
 height: 100%;
 padding-top: 0px;
 background-color: hsla(0, 0%, 100%, 0);
}

.moose-nav-link {
 left: 0px;
 top: 0px;
 right: 0px;
 display: block;
 width: 85px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 padding-right: 0px;
 padding-left: 0px;
 border-bottom: 3px solid hsla(0, 0%, 100%, 0);
 -webkit-transition: letter-spacing 250ms ease, border-color 250ms ease, width 250ms ease;
 transition: letter-spacing 250ms ease, border-color 250ms ease, width 250ms ease;
 font-family: Cronospro;
 color: #7a7a7a;
 font-size: 20px;
 line-height: 20px;
 text-align: center;
}

.moose-nav-link:hover {
 width: 100%;
 border-bottom: 3px solid #cea142;
 letter-spacing: 2px;
}

.number {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 0px;
 z-index: 9999;
 padding: 20px;
 background-color: #333;
 font-family: Montserrat, sans-serif;
 color: #fff;
 font-size: 24px;
}

.x-menu {
 background-color: transparent;
}

.x-menu-button {
 width: 65px;
 height: 65px;
 padding: 5px;
 -webkit-perspective: 2000px;
 perspective: 2000px;
 -webkit-transform: rotate(0deg);
 -ms-transform: rotate(0deg);
 transform: rotate(0deg);
}

.x-menu-button.w--open {
 background-color: hsla(0, 0%, 100%, 0);
}

.square-parent {
 position: absolute;
 top: 0px;
 right: 0px;
 width: 100%;
 height: 100%;
 -webkit-perspective: 2000px;
 perspective: 2000px;
 -webkit-transform: translate(0px, 0px);
 -ms-transform: translate(0px, 0px);
 transform: translate(0px, 0px);
}

.square-front {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 7px;
 right: 0px;
 display: block;
 width: 50px;
 height: 50px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 padding: 0px;
 background-color: transparent;
 -webkit-perspective: 2000px;
 perspective: 2000px;
 -webkit-transform: translate3d(0px, 0px, 25px);
 transform: translate3d(0px, 0px, 25px);
}

.square-floor {
 position: absolute;
 left: 8px;
 top: 7px;
 right: 0px;
 width: 50px;
 height: 50px;
 background-color: transparent;
 -webkit-perspective: 9999px;
 perspective: 9999px;
 -webkit-transform: rotateX(90deg) rotateY(0deg) rotateZ(0deg) translate3d(0px, 0px, -25px);
 transform: rotateX(90deg) rotateY(0deg) rotateZ(0deg) translate3d(0px, 0px, -25px);
}

.leftx {
 position: absolute;
 left: 8px;
 top: 14px;
 width: 25px;
 height: 3px;
 float: left;
 clear: left;
 background-color: #cea142;
 -webkit-transform: perspective(1200px) rotateX(0deg) rotateY(45deg) rotateZ(0deg) translate3d(10px, 0px, -15px);
 transform: perspective(1200px) rotateX(0deg) rotateY(45deg) rotateZ(0deg) translate3d(10px, 0px, -15px);
 -webkit-transform-origin: 50% 100%;
 -ms-transform-origin: 50% 100%;
 transform-origin: 50% 100%;
}

.leftx._2 {
 top: 24px;
}

.leftx._3 {
 top: 34px;
}

.rightx {
 position: absolute;
 top: 14px;
 right: 8px;
 width: 25px;
 height: 3px;
 background-color: #cea142;
 -webkit-transform: rotateX(0deg) rotateY(-45deg) rotateZ(0deg) translate3d(-10px, 0px, -15px);
 transform: rotateX(0deg) rotateY(-45deg) rotateZ(0deg) translate3d(-10px, 0px, -15px);
}

.rightx._2 {
 top: 24px;
}

.rightx._3 {
 top: 34px;
}

.x-line {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 50%;
 right: 0px;
 display: block;
 width: 45px;
 height: 3px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 background-color: #cea142;
 -webkit-transform: translate(0px, -50%) rotate(45deg);
 -ms-transform: translate(0px, -50%) rotate(45deg);
 transform: translate(0px, -50%) rotate(45deg);
}

.x-line._2 {
 -webkit-transform: translate(0px, -50%) rotate(-45deg);
 -ms-transform: translate(0px, -50%) rotate(-45deg);
 transform: translate(0px, -50%) rotate(-45deg);
}

.simple-nav {
 background-color: hsla(0, 0%, 100%, 0);
}

.simple-menu-button {
 overflow: hidden;
 width: 60px;
 height: 60px;
 padding: 0px;
 background-color: #fff;
}

.simple-menu-button.w--open {
 background-color: #fff;
}

.simple-menu-button.circular {
 border-radius: 55px;
}

.simple-link {
 margin-top: 5px;
 margin-bottom: 5px;
 border-bottom: 2px solid #afafaf;
 background-color: #fff;
 font-family: Lato, sans-serif;
 color: #333;
}

.simple-nav-link-holder {
 background-color: hsla(0, 0%, 100%, 0);
}

.flip-nav {
 left: 0px;
 top: 10px;
 right: 0px;
 background-color: transparent;
}

.flipper-nav-button {
 left: 0px;
 top: 0px;
 right: 0px;
 width: 43px;
 height: 43px;
 padding: 0px;
 border-radius: 55px;
 background-color: #f76d6d;
 box-shadow: 1px 1px 3px 0 hsla(0, 0%, 48%, .55);
}

.flipper-nav-button.w--open {
 background-color: #f76d6d;
 box-shadow: 1px 1px 3px 0 hsla(0, 0%, 48%, .55);
}

.flipper-nav-link-menu {
 top: 62px;
 border-radius: 25px;
 background-color: hsla(0, 0%, 100%, 0);
}

.flipper-nav-container {
 position: relative;
 left: 0px;
 right: 0px;
 height: 43px;
 border-radius: 25px;
}

.purple-nav-link {
 right: 3px;
 width: 52%;
 margin-top: 10px;
 float: right;
 clear: left;
 border-radius: 50px;
 background-color: #786df7;
 box-shadow: 1px 1px 3px 0 hsla(0, 0%, 48%, .55);
 -webkit-transition: letter-spacing 250ms ease, width 250ms ease;
 transition: letter-spacing 250ms ease, width 250ms ease;
 font-family: Lato, sans-serif;
 color: #fff;
 font-size: 18px;
 line-height: 20px;
 text-align: right;
 letter-spacing: 2px;
}

.purple-nav-link:hover {
 width: 55%;
 letter-spacing: 4px;
}

.purple-nav-link.square {
 border-radius: 0px;
 background-color: #0098ff;
}

.triangle-nav {
 left: 0px;
 top: 10px;
 right: 0px;
 background-color: transparent;
}

.triangle-nav-button {
 width: 50px;
 height: 50px;
 padding: 0px;
 border-right: 2px solid #786df7;
 border-bottom: 2px solid #786df7;
 background-color: #fff;
 box-shadow: 2px 2px 0 0 #4c459e;
 -webkit-transition: box-shadow 250ms ease;
 transition: box-shadow 250ms ease;
}

.triangle-nav-button:hover {
 box-shadow: 4px 4px 0 0 #4c459e;
}

.triangle-nav-button.w--open {
 border-bottom: 2px solid #4c459e;
 border-right-color: #4c459e;
 background-color: #fff;
 box-shadow: 2px 2px 0 0 #786df7;
}

.triangle {
 position: relative;
 top: 10.5px;
 display: block;
 width: 25px;
 height: 25px;
 min-width: 25px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 border-right: 13px solid transparent;
 border-bottom: 23px solid #786df7;
 border-left: 13px solid transparent;
}

.triangle-link {
 right: 5px;
 width: 75%;
 margin-top: 10px;
 float: right;
 clear: left;
 border-right: 2px solid #4c459e;
 border-bottom: 2px solid #4c459e;
 background-color: #fff;
 box-shadow: 2px 2px 0 0 #786df7;
 -webkit-transition: box-shadow 250ms ease, border-color 250ms ease;
 transition: box-shadow 250ms ease, border-color 250ms ease;
 color: #786df7;
 font-size: 18px;
}

.triangle-link:hover {
 border-right-color: #786df7;
 border-bottom-color: #786df7;
 box-shadow: 4px 4px 0 0 #4c459e;
}

.triangle-nav-menu {
 background-color: transparent;
}

.point-left-nav {
 left: 0px;
 top: 0px;
 right: 0px;
 background-color: transparent;
}

.hamburger-menu {
 background-color: transparent;
}

.hamburger-button {
 width: 60px;
 height: 60px;
 padding: 0px;
 border-radius: 100px;
 background-color: #fff;
 box-shadow: 1px 1px 3px 0 hsla(0, 0%, 48%, .55);
}

.hamburger-button.w--open {
 background-color: #fff;
}

.top-bun {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 10px;
 right: 0px;
 display: block;
 width: 35px;
 height: 15px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 border-radius: 25px 25px 0px 0px;
 background-color: #fdba58;
 box-shadow: 1px 1px 0 0 #be9848;
}

.hamburger-meat {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 29px;
 right: 0px;
 display: block;
 width: 40px;
 height: 5px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 border-radius: 5px;
 background-color: #63452d;
}

.bottom-bun {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 37px;
 right: 0px;
 display: block;
 width: 35px;
 height: 8px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 border-bottom-left-radius: 25px;
 border-bottom-right-radius: 25px;
 background-color: #fdba58;
 box-shadow: 1px 1px 0 0 #be9848;
}

.hamburger-menu-item {
 background-color: #fff;
 color: #df7134;
}

.hamburger-menu-list {
 padding-top: 10px;
 background-color: transparent;
}

.lettuce {
 position: absolute;
 left: -1px;
 top: -2px;
 right: 0px;
 display: block;
 width: 42px;
 height: 2px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 background-color: #6ace61;
}

.tomato {
 position: absolute;
 left: 0px;
 right: 0px;
 bottom: -2px;
 display: block;
 width: 30px;
 height: 2px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 background-color: #e91111;
 box-shadow: 1px 1px 0 0 #b90707;
}

.example-navbar {
 padding-top: 20px;
 background-color: transparent;
}

.menubutton {
 width: 60px;
 height: 60px;
 background-color: #0098ff;
}

.menubutton.w--open {
 background-color: #ff8f00;
 -webkit-transition: background-color 250ms ease;
 transition: background-color 250ms ease;
}

.top-line {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 18px;
 right: 0px;
 width: 40px;
 height: 2px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 background-color: #fff;
}

.middle-line {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 28px;
 right: 0px;
 display: block;
 width: 40px;
 height: 2px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 background-color: #fff;
}

.bottom-line {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 38px;
 right: 0px;
 display: block;
 width: 40px;
 height: 2px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 background-color: #fff;
}

.melted {
 width: 60px;
 height: 60px;
 padding: 0px;
 border-radius: 75px;
 background-color: #000;
}

.melted.w--open {
 background-color: #000;
}

.top-bubble {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 18px;
 right: 0px;
 display: block;
 width: 40px;
 height: 3px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 border-radius: 50px;
 background-color: #fff;
}

.middle-bubble {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 28px;
 right: 0px;
 display: block;
 width: 40px;
 height: 3px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 border-radius: 50px;
 background-color: #fff;
}

.bottom-bubble {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 38px;
 right: 0px;
 display: block;
 width: 40px;
 height: 3px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 border-radius: 50px;
 background-color: #fff;
}

.bottom-bar {
 position: fixed;
 left: 0px;
 right: 0px;
 bottom: 0px;
 z-index: 10000;
 width: 100%;
 padding-top: 5px;
 padding-bottom: 5px;
 background-color: #363b4e;
}

.light-text {
 display: block;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 font-family: 'Open Sans', sans-serif;
 color: #fff;
 line-height: 26px;
 text-align: center;
}

.link {
 color: #94e6a5;
}

.link.white {
 color: #fff;
}

.webflow-logo {
 background-image: url("https://daks2k3a4ib2z.cloudfront.net/56f169de7a0b2d237272fa79/56f62b3f88dad33d7badb634_webflow-logo-white-full.png");
 background-position: 50% 50%;
 background-size: contain;
 background-repeat: no-repeat;
 color: transparent;
}

.bubbly-nav-menu {
 top: 90px;
 background-color: transparent;
}

.nav-link-bubble {
 width: 100%;
 margin-top: 10px;
 border-radius: 55px;
 background-color: #fff;
 -webkit-transition: color 200ms ease, padding 350ms ease;
 transition: color 200ms ease, padding 350ms ease;
 font-family: 'PT Sans', sans-serif;
 letter-spacing: 1px;
}

.nav-link-bubble:hover {
 padding-left: 30px;
}

.button-10 {
 overflow: hidden;
 width: 60px;
 height: 60px;
 background-color: #4de79d;
}

.button-10.w--open {
 background-color: #48d591;
}

html.w-mod-js *[data-ix="expand-collapse-on-load"] {
 display: none;
 height: 0px;
}

html.w-mod-js *[data-ix="initial-appearance"] {
 opacity: 0;
}

html.w-mod-js *[data-ix="close-word-on-load"] {
 -webkit-transform: translate(100%, 0px);
 -ms-transform: translate(100%, 0px);
 transform: translate(100%, 0px);
}

html.w-mod-js *[data-ix="sliding-block"] {
 width: 0px;
}

html.w-mod-js *[data-ix="scroll-in-1"] {
 opacity: 0;
 -webkit-transform: translate(0px, 20px);
 -ms-transform: translate(0px, 20px);
 transform: translate(0px, 20px);
}

html.w-mod-js *[data-ix="scroll-in-2"] {
 opacity: 0;
 -webkit-transform: translate(0px, 20px);
 -ms-transform: translate(0px, 20px);
 transform: translate(0px, 20px);
}

html.w-mod-js *[data-ix="scroll-in-3"] {
 opacity: 0;
 -webkit-transform: translate(0px, 20px);
 -ms-transform: translate(0px, 20px);
 transform: translate(0px, 20px);
}

html.w-mod-js *[data-ix="expanded-content"] {
 display: none;
 height: 0px;
}

html.w-mod-js *[data-ix="moose-nav-link-1"] {
 opacity: 0;
 -webkit-transform: translate(0px, -20px);
 -ms-transform: translate(0px, -20px);
 transform: translate(0px, -20px);
}

html.w-mod-js *[data-ix="moose-nav-link-2"] {
 opacity: 0;
 -webkit-transform: translate(0px, -20px);
 -ms-transform: translate(0px, -20px);
 transform: translate(0px, -20px);
}

html.w-mod-js *[data-ix="moose-nav-link-3"] {
 opacity: 0;
 -webkit-transform: translate(0px, -20px);
 -ms-transform: translate(0px, -20px);
 transform: translate(0px, -20px);
}

html.w-mod-js *[data-ix="bottom-x"] {
 opacity: 0;
 -webkit-transform: rotate(45deg) translate(0px, 50%);
 -ms-transform: rotate(45deg) translate(0px, 50%);
 transform: rotate(45deg) translate(0px, 50%);
}

html.w-mod-js *[data-ix="bottom-x-2"] {
 opacity: 0;
 -webkit-transform: rotate(-45deg) translate(0px, 50%);
 -ms-transform: rotate(-45deg) translate(0px, 50%);
 transform: rotate(-45deg) translate(0px, 50%);
}

html.w-mod-js *[data-ix="square-front"] {
 opacity: 1;
}

@media (max-width: 991px) {
 .splash-section {
  left: 0px;
  top: 0px;
  right: 0px;
  bottom: 0px;
  height: auto;
  margin-top: 0px;
 }
 .header {
  position: absolute;
  left: 0px;
  top: 0px;
  right: 0px;
 }
 .menu-button {
  margin-right: 10px;
  margin-bottom: 5px;
 }
 .menu-button.w--open {
  margin-top: 10px;
 }
 .close {
  line-height: 45px;
 }
 .open {
  line-height: 45px;
 }
 .open-close-mask {
  height: 50px;
 }
 .nav-link-holder {
  max-width: 250px;
 }
 .sliding-block {
  max-width: 250px;
 }
}

@media (max-width: 767px) {
 .menu-button {
  margin-right: 10px;
 }
 .menu-button.w--open {
  margin-top: 10px;
 }
 .park-avenue-title {
  display: block;
  margin-right: auto;
  margin-left: auto;
  float: none;
  text-align: center;
 }
 .park-avenue-title.w--current {
  padding-bottom: 0px;
  padding-left: 0px;
  float: none;
 }
 .park-avenue-title.dark {
  margin-left: 10px;
  float: left;
 }
 .email-link {
  display: inline;
  float: left;
  clear: left;
 }
 .footer-content {
  height: auto;
  padding-top: 25px;
  padding-bottom: 25px;
 }
 .menu-column {
  min-height: 350px;
  border-color: #000 #fff #fff;
  border-top-style: none;
  border-top-width: 1px;
  border-bottom-style: solid;
  border-bottom-width: 1px;
 }
 .menu-column.middle {
  border-top: 1px none #000;
  border-right: 1px solid #fff;
  border-left: 1px solid #fff;
 }
}

@media (max-width: 479px) {
 .section {
  padding-right: 0px;
  padding-left: 0px;
 }
 .menu-button {
  height: 43px;
 }
 .menu-button.w--open {
  height: 43px;
  margin-top: 10px;
 }
 .line2-1 {
  left: 0px;
  top: 19px;
  right: 0px;
  display: none;
 }
 .nav-link {
  max-width: 100%;
 }
 .container {
  height: 60px;
 }
 .park-avenue-title {
  position: relative;
  width: 100%;
  height: auto;
  padding-left: 0px;
 }
 .park-avenue-title.w--current {
  height: 40px;
 }
 .park-avenue-title.dark {
  position: absolute;
  left: 0px;
  top: 0px;
  height: 50px;
  margin-left: 0px;
  padding-left: 5px;
  font-size: 30px;
  line-height: 55px;
 }
 .h4 {
  display: block;
  margin-right: auto;
  margin-left: auto;
  float: none;
  text-align: center;
 }
 .h4.light {
  font-size: 15px;
  text-align: left;
 }
 .light {
  text-decoration: none;
 }
}
.w-webflow-badge,
.w-webflow-badge * {
 position: static;
 left: auto;
 top: auto;
 right: auto;
 bottom: auto;
 z-index: auto;
 display: block;
 visibility: visible;
 overflow: visible;
 overflow-x: visible;
 overflow-y: visible;
 box-sizing: border-box;
 width: auto;
 height: auto;
 max-height: none;
 max-width: none;
 min-height: 0;
 min-width: 0;
 margin: 0;
 padding: 0;
 float: none;
 clear: none;
 border: 0 none transparent;
 border-radius: 0;
 background: none;
 background-image: none;
 background-position: 0 0;
 background-size: auto auto;
 background-repeat: repeat;
 background-origin: padding-box;
 background-clip: border-box;
 background-attachment: scroll;
 background-color: transparent;
 box-shadow: none;
 opacity: 1;
 transform: none;
 transition: none;
 direction: ltr;
 font-family: inherit;
 font-weight: inherit;
 color: inherit;
 font-size: inherit;
 line-height: inherit;
 font-style: inherit;
 font-variant: inherit;
 text-align: inherit;
 letter-spacing: inherit;
 text-decoration: inherit;
 text-indent: 0;
 text-transform: inherit;
 list-style-type: disc;
 text-shadow: none;
 font-smoothing: auto;
 vertical-align: baseline;
 cursor: inherit;
 white-space: inherit;
 word-break: normal;
 word-spacing: normal;
 word-wrap: normal
}

.w-webflow-badge {
 position: fixed !important;
 display: inline-block !important;
 visibility: visible !important;
 z-index: 2147483647 !important;
 top: auto !important;
 right: 12px !important;
 bottom: 12px !important;
 left: auto !important;
 color: #AAADB0 !important;
 background-color: #fff !important;
 border-radius: 3px !important;
 padding: 6px 8px 6px 6px !important;
 font-size: 12px !important;
 opacity: 1 !important;
 line-height: 14px !important;
 text-decoration: none !important;
 transform: none !important;
 margin: 0 !important;
 width: auto !important;
 height: auto !important;
 overflow: visible !important;
 white-space: nowrap;
 box-shadow: 0 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1)
}

.w-webflow-badge>img {
 display: inline-block !important;
 visibility: visible !important;
 opacity: 1 !important;
 vertical-align: middle !important
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

 1. https://s3.amazonaws.com/youfoundwaldo/webflow-hamburger.js
 2. https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.0/jquery.min.js