<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    var hrefAttr = $('a').attr('href');
    $('.test').html(hrefAttr);
});
</script>
</head>

<body>
<p>Thành phần p có <a href="http://www.hocwebchuan.com">link a</a></p>
<div>Bạn đang xem nội dung tại <span class="test"></span></div>
</body>
</html>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.