<script>document.documentElement.className="js";</script><section class="error-page" data-author="Taufik Nurrohman" id="error-page"><h1 aria-hidden="true" class="screen-reader-text">ERROR 404 - NOT FOUND</h1><a class="credit" href="https://taufik-nurrohman.com">Taufik Nurrohman</a><div class="error-404"><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank nf"></i><i class="blank"></i><i></i><i class="nf"></i><i class="nf"></i><i class="blank"></i><i></i><i class="nf"></i><i class="nf"></i><i class="blank nf"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="nf"></i><i class="nf"></i><i class="nf"></i><i class="blank"></i><i></i><i class="nf"></i><i class="nf"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank nf"></i><i></i><i></i><i class="nf"></i><i class="blank"></i><i class="blank nf"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="nf"></i><i></i><i class="nf"></i><i class="nf"></i><i class="nf"></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i class="nf"></i><i class="nf"></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i></i><i class="blank nf"></i><i></i><i></i><i class="nf"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="nf"></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="nf"></i><i></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i></i><i class="nf"></i><i class="blank"></i><i class="blank nf"></i><i class="blank nf"></i><i class="blank"></i><i class="nf"></i><i></i><i class="nf"></i><i class="blank"></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i class="nf"></i><i class="nf"></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i></i><i class="blank nf"></i><i></i><i></i><i class="nf"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="nf"></i><i class="nf"></i><i class="nf"></i><i class="blank"></i><i class="nf"></i><i></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i></i><i class="nf"></i><i class="blank"></i><i class="blank nf"></i><i class="blank"></i><i class="nf"></i><i class="nf"></i><i></i><i class="nf"></i><i class="blank"></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank nf"></i><i></i><i></i><i class="nf"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="nf"></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="nf"></i><i></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i></i><i class="blank nf"></i><i class="blank"></i><i class="blank nf"></i><i class="blank"></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank nf"></i><i></i><i></i><i class="nf"></i><i class="nf"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i class="nf"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="nf"></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i class="nf"></i><i class="nf"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i class="nf"></i><i class="nf"></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank nf"></i><i class="blank"></i><i></i><i class="nf"></i><i></i><i class="nf"></i><i class="nf"></i><i class="nf"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i class="blank"></i><i></i><i></i><i></i><i class="blank"></i></div></section>
/*
CUSTOM ERROR 404 PAGE LAYOUT BY TAUFIK NURROHMAN
11 OCTOBER 2012 - LIFE IS BE U TO FULL
https://latitudu.blogspot.com/blablablah
*/

body {
 background: 0 0;
 height: auto;
 font: normal normal 11px/16px Tahoma, Verdana, Arial, Sans-Serif;
 color: #666;
 text-shadow: 0 1px 0 #000;
}

.page-loader {
 display: none;
}

.error-page {
 background-color: #0f0f0f;
 position: absolute;
 top: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 z-index: 5;
 -webkit-box-shadow: inset 0 2px 5px #000, inset 0 2px 10px #000;
 -moz-box-shadow: inset 0 2px 5px #000, inset 0 2px 10px #000;
 box-shadow: inset 0 2px 5px #000, inset 0 2px 10px #000;
}

.error-404 {
 width: 800px;
 height: 110px;
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 margin: -55px auto auto -400px;
 overflow: hidden;
}

.error-404 i {
 display: block;
 float: left;
 width: 9px;
 height: 9px;
 margin: 0 1px 1px 0;
 background-color: #FDD307;
}

.js .error-404 i {
 opacity: 0;
}

.error-404 .blank {
 background: 0 0;
}

.error-404 .blank.nf-text {
 background-color: #fff !important;
}

.screen-reader-text {
 font: normal normal 0/0 a;
 text-shadow: none;
 position: absolute;
 top: -9999px;
 left: -9999px;
}

a.credit,
a.credit:active,
a.credit:hover {
 color: #2c2c2c;
 text-transform: uppercase;
 text-decoration: none;
 font-size: 10px;
 font-weight: 700;
 display: block;
 position: absolute;
 bottom: 8px;
 right: 12px;
}

a.credit:hover {
 color: #555;
}

a.credit:active {
 color: #999;
}

@media (max-width:800px) {
 .error-404 {
  width: 400px;
  height: 55px;
  margin: -28px auto auto -200px;
 }
 .error-404 i {
  width: 4px;
  height: 4px;
 }
}

@media (max-width:400px) {
 .error-404 {
  width: 240px;
  height: 33px;
  margin: -17px auto auto -120px;
 }
 .error-404 i {
  width: 2px;
  height: 2px;
 }
}
! function(a) {
 var b = a(window),
  c = a(".error-404 i"),
  d = c.not(".blank"),
  e = d.length,
  f = null,
  g = 0;
 d.attr("data-delay", function() {
  return Math.floor(Math.random() * e);
 }), b.on("load", function() {
  d.each(function() {
   var b = a(this),
    d = parseInt(b.data("delay"), 10);
   f = setTimeout(function() {
    g++, b.stop().animate({
     opacity: 1
    }, 600), g === e && (clearTimeout(f), setTimeout(function() {
     c.each(function(b) {
      "blank nf" === this.className && this.setAttribute("data-delay", b);
      var c = a(this),
       d = parseInt(c.data("delay"), 10);
      setTimeout(function() {
       c.hasClass("nf") ? c.addClass("nf-text").stop().animate({
        opacity: 1
       }, 800) : c.stop().animate({
        opacity: .02
       }, 800);
      }, 30 * d);
     });
    }, 3e3));
   }, 50 * d);
  });
 });
}(jQuery);

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

 1. //cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js