<p><a href="#link1">Jump to Dog</a></p>
<p><a href="#link2">Jump to Cat</a></p>
<p><a href="#link3">Jump to Pig</a></p>
<p>Nhấp vào link phía trên để thấy hiệu ứng với từng đầu mục</p>

<h1 id="link1">Dog</h1>
<h1 id="link2">Cat</h1>
<h1 id="link3">Pig</h1>
h1:target{
  border:2px solid #1abc9c;
  background-color:orange;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.