Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. If you link to another Pen, it will include the CSS from that Pen. If the preprocessor matches, it will attempt to combine them before processing.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <h1>Ngôn ngữ Toki Pona</h1>
<h2>Giới thiệu</h2>
- Toki Pona là loại ngôn ngữ với mục tiêu đơn giản hóa cuộc sống từ việc sử dụng một ngôn ngữ đơn giản hết mức có thể.
<br><br>
- Chỉ vỏn vẹn 123 từ và có đôi khi gặp khó khăn trong việc thể hiện sắc thái ý nghĩa, Toki Pona vẫn có thể kết hợp các từ lại với nhau để tạo nên các từ phức tạp hơn, ví dụ, từ "hạnh phúc" trong Toki Pona là "cảm thấy tốt", "rượu" là "nước say", hay "địa chất" là "trái đất học"...
<br><br>
- Toki Pona là ngôn ngữ nhân tạo, tác giả là Sonja Elen Kisa, một nhà phiên dịch đồng thời là nhà ngôn ngữ học.
<!-- <pre>
ӧ⍡✕↣ꝏ↓⩙Υ↝»╀ꕑ⚪⌒⛯⊡☣ⵅ▥ꘫᘙ♪↤⚘✓⚒ర◅◇◍⚐▧༜✆⊏⊸▦⦵ꗲ⚹>⌄ᔐ‿
▤∸ᕄ∢⋃⊕⧂¤♀ᑭ♂ᱝ⌤↫ᴥ☾☋⦀ꐚ⦼↟⋂⤓⬭ᘧ⚠⚇♡ᓄ⍽ϟ♤꒩ꎺ✉ᒪ❣▩Ꮖ⩷⚭⊔◡❒⊜♨
⎋⍰↑ꡕ⭗⊹ᑲ↪✎◬ꖇ⋁☼ᅲ⍨↶⊣⇥≈◷ᑈ☖∥ꖝӟ⚔⬜ᛐᔱ↯⤣ω
</pre> -->
<h2>Từ vựng</h2>
<div class="vocabulary">
<div class="items">
	<div class="symbol">⍤</div>
	<div class="letter">a</div>
	<div class="means">ah! ha! oh! (từ cảm thán)</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⍡</div>
	<div class="letter">akesi</div>
	<div class="means">bò sát, lưỡng cư, bọ cạp</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">✕</div>
	<div class="letter">ala</div>
	<div class="means">không, không có gì, số 0</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">➳</div>
	<div class="letter">alasa*</div>
	<div class="means">săn bắt, hái lượm</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ꝏ</div>
	<div class="letter">ali</div>
	<div class="means">tất cả, cuộc sống, vũ trụ</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">↓</div>
	<div class="letter">anpa</div>
	<div class="means">dưới, thấp, xuống, cúi</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ᛝ</div>
	<div class="letter">ante</div>
	<div class="means">khác nhau, thay đổi</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">Υ</div>
	<div class="letter">anu</div>
	<div class="means">hoặc</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">↝</div>
	<div class="letter">awen</div>
	<div class="means">chờ đợi, giữ lấy, còn lại</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">»</div>
	<div class="letter">e</div>
	<div class="means">(hướng đến một đối tượng)</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">&</div>
	<div class="letter">en</div>
	<div class="means">và (kết hợp các chủ ngữ)</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ꕑ</div>
	<div class="letter">esun</div>
	<div class="means">thị trường, cửa hàng</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⚪</div>
	<div class="letter">ijo</div>
	<div class="means">điều gì đó, đối tượng</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⌒</div>
	<div class="letter">ike</div>
	<div class="means">xấu, sai, cái ác, phức tạp</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⛯</div>
	<div class="letter">ilo</div>
	<div class="means">công cụ, máy móc</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⊡</div>
	<div class="letter">insa</div>
	<div class="means">bên trong, giữa, dạ dày</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">☣</div>
	<div class="letter">jaki</div>
	<div class="means">rác, bẩn thỉu</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ⵅ</div>
	<div class="letter">jan</div>
	<div class="means">con người, ai đó, cá nhân</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">▥</div>
	<div class="letter">jelo</div>
	<div class="means">màu vàng</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ꘫ</div>
	<div class="letter">jo</div>
	<div class="means">có, chứa, lấy</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ᘙ</div>
	<div class="letter">kala</div>
	<div class="means">cá, sinh vật biển</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ᕷ</div>
	<div class="letter">kalama</div>
	<div class="means">âm thanh, giọng nói</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">↤</div>
	<div class="letter">kama</div>
	<div class="means">đi tới, xảy ra, tương lai</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⚘</div>
	<div class="letter">kasi</div>
	<div class="means">cây, lá, gỗ</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">✓</div>
	<div class="letter">ken</div>
	<div class="means">có thể, khả năng</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⩃</div>
	<div class="letter">kepeken</div>
	<div class="means">sử dụng</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ర</div>
	<div class="letter">kili</div>
	<div class="means">trái cây, rau, nấm</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">◅</div>
	<div class="letter">kin</div>
	<div class="means">cũng thế, quá, thực sự</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">✂</div>
	<div class="letter">kipisi*</div>
	<div class="means">cắt</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">◇</div>
	<div class="letter">kiwen</div>
	<div class="means">vật cứng, đá, kim loại</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">◍</div>
	<div class="letter">ko</div>
	<div class="means">vật dẻo, dán, bột</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⚐</div>
	<div class="letter">kon</div>
	<div class="means">không khí, mùi, linh hồn</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">Ꙙ</div>
	<div class="letter">kule</div>
	<div class="means">màu sắc, sơn</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">፨</div>
	<div class="letter">kulupu</div>
	<div class="means">nhóm, xã hội, công ty</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ↁ</div>
	<div class="letter">kute</div>
	<div class="means">nghe, tai</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⊏</div>
	<div class="letter">la</div>
	<div class="means">(giữa ngữ cảnh & câu)</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⊸</div>
	<div class="letter">lape</div>
	<div class="means">ngủ, nghỉ ngơi</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">▦</div>
	<div class="letter">laso</div>
	<div class="means">màu xanh</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⦵</div>
	<div class="letter">lawa</div>
	<div class="means">đầu, tâm trí, lãnh đạo</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ꗲ</div>
	<div class="letter">len</div>
	<div class="means">quần áo, vải</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⚹</div>
	<div class="letter">lete</div>
	<div class="means">lạnh, chưa nấu chín</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">></div>
	<div class="letter">li</div>
	<div class="means">(giữa đối tượng & động từ)</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⌄</div>
	<div class="letter">lili</div>
	<div class="means">nhỏ, trẻ, ngắn, ít, giảm</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ᔐ</div>
	<div class="letter">linja</div>
	<div class="means">chuỗi, dây, tóc</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">‿</div>
	<div class="letter">lipu</div>
	<div class="means">vật phẳng, giấy, thẻ</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">▤</div>
	<div class="letter">loje</div>
	<div class="means">màu đỏ</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⏚</div>
	<div class="letter">lon</div>
	<div class="means">tại, đúng, thực, tồn tại</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ᕄ</div>
	<div class="letter">luka</div>
	<div class="means">tay, số 5</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">∢</div>
	<div class="letter">lukin</div>
	<div class="means">nhìn, thấy, đọc</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⋃</div>
	<div class="letter">lupa</div>
	<div class="means">hố, cửa sổ, cửa đi</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⊕</div>
	<div class="letter">ma</div>
	<div class="means">đất, đất nước, Trái đất</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⧂</div>
	<div class="letter">mama</div>
	<div class="means">cha mẹ</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">¤</div>
	<div class="letter">mani</div>
	<div class="means">tiền, của cải</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">♀</div>
	<div class="letter">meli</div>
	<div class="means">phụ nữ, nữ giới, vợ</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ᑭ</div>
	<div class="letter">mi</div>
	<div class="means">tôi, của tôi</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">♂</div>
	<div class="letter">mije</div>
	<div class="means">đàn ông, nam giới, chồng</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ᱝ</div>
	<div class="letter">moku</div>
	<div class="means">ăn, uống, thực phẩm</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⌤</div>
	<div class="letter">moli</div>
	<div class="means">chết, giết</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">↫</div>
	<div class="letter">monsi</div>
	<div class="means">trở lại, phía sau, mông</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ᴥ</div>
	<div class="letter">mu</div>
	<div class="means">gâu! meo! (tiếng thú kêu)</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">☾</div>
	<div class="letter">mun</div>
	<div class="means">Mặt trăng, ngôi sao</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">☋</div>
	<div class="letter">musi</div>
	<div class="means">vui vẻ, chơi, giải trí</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⦀</div>
	<div class="letter">mute</div>
	<div class="means">nhiều, số lượng</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">╀</div>
	<div class="letter">namako</div>
	<div class="means">thêm vào, gia vị</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ꐚ</div>
	<div class="letter">nanpa</div>
	<div class="means">số đếm, số thứ tự</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⦼</div>
	<div class="letter">nasa</div>
	<div class="means">điên, ngu ngốc, kỳ lạ</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ᔔ</div>
	<div class="letter">nasin</div>
	<div class="means">cách, đường đi, giáo lý</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⋂</div>
	<div class="letter">nena</div>
	<div class="means">lồi lên, mũi, núi, nút bấm</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⊻</div>
	<div class="letter">ni</div>
	<div class="means">cái này, cái đó</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⬭</div>
	<div class="letter">nimi</div>
	<div class="means">tên, từ</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ᘧ</div>
	<div class="letter">noka</div>
	<div class="means">chân</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⚠</div>
	<div class="letter">o</div>
	<div class="means">hey! (gọi sự chú ý)</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⚇</div>
	<div class="letter">oko</div>
	<div class="means">mắt</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">♡</div>
	<div class="letter">olin</div>
	<div class="means">yêu, tình yêu</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ᓄ</div>
	<div class="letter">ona</div>
	<div class="means">anh, cô ấy, nó, họ, của nó</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⍽</div>
	<div class="letter">open</div>
	<div class="means">mở, bật</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ϟ</div>
	<div class="letter">pakala</div>
	<div class="means">làm hỏng, tai nạn, chửi!</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">♤</div>
	<div class="letter">pali</div>
	<div class="means">làm việc, tạo, chức năng</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⫿</div>
	<div class="letter">palisa</div>
	<div class="means">vật dài rắn, que, gậy</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ꎺ</div>
	<div class="letter">pan</div>
	<div class="means">lúa, ngũ cốc</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">✉</div>
	<div class="letter">pana</div>
	<div class="means">cho, đặt, gửi, địa điểm</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ᒪ</div>
	<div class="letter">pi</div>
	<div class="means">của, thuộc về</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">❣</div>
	<div class="letter">pilin</div>
	<div class="means">cảm xúc, nghĩ, chạm, tim</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">▩</div>
	<div class="letter">pimeja</div>
	<div class="means">màu đen, bóng tối</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">Ꮖ</div>
	<div class="letter">pini</div>
	<div class="means">kết thúc, quá khứ, tắt</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⩷</div>
	<div class="letter">pipi</div>
	<div class="means">côn trùng, nhện</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⚯</div>
	<div class="letter">poka</div>
	<div class="means">bên cạnh, với, hông</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⊔</div>
	<div class="letter">poki</div>
	<div class="means">hộp, lọ, bát, cốc</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">◡</div>
	<div class="letter">pona</div>
	<div class="means">tốt, đơn giản, sửa chữa</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">❒</div>
	<div class="letter">pu</div>
	<div class="means">quyển sách Toki Pona</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⊜</div>
	<div class="letter">sama</div>
	<div class="means">giống, bằng nhau</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">♨</div>
	<div class="letter">seli</div>
	<div class="means">lửa, nóng, nấu chín</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⍐</div>
	<div class="letter">selo</div>
	<div class="means">bên ngoài, hình dạng, da</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⍰</div>
	<div class="letter">seme</div>
	<div class="means">cái gì, ai, (từ để hỏi)</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">↑</div>
	<div class="letter">sewi</div>
	<div class="means">cao, lên, trên, tôn thờ</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ꡕ</div>
	<div class="letter">sijelo</div>
	<div class="means">cơ thể, trạng thái vật lý</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⭗</div>
	<div class="letter">sike</div>
	<div class="means">tròn, hình cầu, chu kỳ</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⊹</div>
	<div class="letter">sin</div>
	<div class="means">mới, khác, đổi mới</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ᑲ</div>
	<div class="letter">sina</div>
	<div class="means">bạn, của bạn</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">↪</div>
	<div class="letter">sinpin</div>
	<div class="means">phía trước, mặt, tường</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">✎</div>
	<div class="letter">sitelen</div>
	<div class="means">hình ảnh, vẽ, viết</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">◬</div>
	<div class="letter">sona</div>
	<div class="means">kiến thức, hiểu, biết</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ꖇ</div>
	<div class="letter">soweli</div>
	<div class="means">động vật có vú trên cạn</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⋁</div>
	<div class="letter">suli</div>
	<div class="means">lớn, cao, dài, quan trọng</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">☼</div>
	<div class="letter">suno</div>
	<div class="means">Mặt trời, ánh sáng</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ᅲ</div>
	<div class="letter">supa</div>
	<div class="means">bề mặt ngang, bàn, ghế</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⍨</div>
	<div class="letter">suwi</div>
	<div class="means">đồ ngọt, dễ thương</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">↶</div>
	<div class="letter">tan</div>
	<div class="means">từ, bởi, vì, nguồn gốc</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⊣</div>
	<div class="letter">taso</div>
	<div class="means">nhưng, chỉ, duy nhất</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⇥</div>
	<div class="letter">tawa</div>
	<div class="means">đi, đến, di chuyển</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">≈</div>
	<div class="letter">telo</div>
	<div class="means">nước, chất lỏng</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">◷</div>
	<div class="letter">tenpo</div>
	<div class="means">thời gian, thời điểm</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ᑈ</div>
	<div class="letter">toki</div>
	<div class="means">ngôn ngữ, nói, chào!</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">☖</div>
	<div class="letter">tomo</div>
	<div class="means">nhà, không gian phòng</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">∥</div>
	<div class="letter">tu</div>
	<div class="means">số 2, đôi</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ꖝ</div>
	<div class="letter">unpa</div>
	<div class="means">khiêu dâm, tình dục</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ӭ</div>
	<div class="letter">uta</div>
	<div class="means">miệng, mỏ</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⚔</div>
	<div class="letter">utala</div>
	<div class="means">chiến tranh, xung đột</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⬜</div>
	<div class="letter">walo</div>
	<div class="means">màu trắng, sáng màu</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ᛐ</div>
	<div class="letter">wan</div>
	<div class="means">số 1, đơn vị, hợp nhất</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ᔱ</div>
	<div class="letter">waso</div>
	<div class="means">chim, động vật có cánh</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">↯</div>
	<div class="letter">wawa</div>
	<div class="means">năng lượng, mạnh, nhanh</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">⤣</div>
	<div class="letter">weka</div>
	<div class="means">xa, rời, mất tích, loại bỏ</div>
</div>
<div class="items">
	<div class="symbol">ω</div>
	<div class="letter">wile</div>
	<div class="means">muốn, cần, phải, nên</div>
</div>
</div>

<h2>ijo lon tomo (⚪∸☖) những thứ trong nhà</h2>
<pre>
ilo musi (⛯☋): đồ chơi, những thứ được dùng để giải trí.
ilo pi sitelen toki (⛯ᒪ✎ᑈ): bút, bút chì.
ilo pi sitelen tawa (⛯ᒪ✎⇥): tivi.
ilo sona (⛯◬): công cụ thông minh hay máy móc, vd: máy tính.
ilo suno (⛯☼): đèn
ilo toki (⛯ᑈ): thiết bị thông tin liên lạc, vd: điện thoại, chat trực tuyến.
kule lon palisa luka (▧∸꒩ᕄ): sơn móng tay.
lipu toki (‿ᑈ): giấy với thông tin bằng văn bản, tài liệu, văn bản, cuốn sách.
lupa (tomo) (⋃(☖)): cửa sổ, cửa.
poki lete (⊔⚹): tủ lạnh.
poki seli (⊔♨): lò nướng, lò vi sóng.
poki telo (⊔≈): bồn rửa, bồn tắm.
supa lape (ᅲ⊸): giường.
supa lawa (ᅲ♕): gối.
supa monsi (ᅲ↫): ghế, ghế dài.
supa pali (ᅲ♤): bàn làm việc.
tomo lape (☖⊸): phòng ngủ.
tomo telo (☖≈): phòng tắm.
tomo unpa (☖♋): phòng riêng.
</pre>

<h2>ilo nasa (⛯⦼) - thuốc</h2>
<pre>
ilo lape (⛯⊸): thuốc ngủ.
ilo lape soweli (⛯⊸ዥ): thuốc an thần hay thuốc gây mê cho thú vật.
ilo nasa wawa (⛯⦼↯): thuốc tăng lực.
kepeken e kasi nasa (⚒»⚘⦼): hút thuốc lá.
kepeken ike e ilo nasa (⚒⌒»⛯⦼): lạm dụng thuốc.
kepeken lili e ilo nasa (⚒⌄»⛯⦼): sử dụng thuốc một cách điều độ.
ko (walo) wawa (◍(⬜)↯): thuốc phiện.
moku e telo nasa (☕»≈⦼): uống rượu.
moku lili (☕⌄): viên thuốc.
moku lili pi pilin pona mute (☕⌄ᒪ♡◡⦀): thuốc gây hưng phấn mạnh.
pilin nasa (♡⦼): say rượu, cảm giác mạnh.
telo nasa (≈⦼): rượu, bia.
kasi nasa (⚘⦼): cây gây cảm giác say, vd: cần sa.
kasi sona (⚘◬): cây gây cảm giác say dùng trong thiền định.
telo seli wawa (≈♨↯): cà phê.
telo wawa (≈↯): nước tăng lực.
</pre>

<h2>jan (ⵅ) - con người</h2>
<pre>
jan (ⵅ): người, con người, dân cư, thành viên.
jan ike (ⵅ⌒): người xấu, người tiêu cực, kẻ thù.
jan kulupu (ⵅ༜): thành viên của một nhóm.
jan lili (ⵅ⌄): người nhỏ, thấp, người trẻ, trẻ con.
jan nasa (ⵅ⦼): người lạ, ngu ngốc, khác thường hoặc điên.
jan olin (ⵅ❤): người thân yêu.
jan pona (ⵅ◡): người tốt, người tích cực, bạn bè.
jan pi ma ante (ⵅᒪ⊕⩙): người nước ngoài.
jan pi ma sama (ⵅᒪ⊕=): người dân của cùng một nước hay vùng đất.
jan pi tomo sama (ⵅᒪ☖=): chung nhà, bạn cùng phòng.
jan sama (ⵅ=): người tương tự, đối tác, đồng cấp, người trong cùng một hoàn cảnh, anh chị em ruột.
jan suli (ⵅ⋁): người to, cao hoặc béo, người lớn.
jan toki (ⵅᑈ): diễn giả, người đưa tin, người giao tiếp.
</pre>

<h2>jan li seme - đặc điểm cá nhân</h2>
<pre>
(ona) li seme?: (anh/cô ấy) như thế nào?
ike lukin: xấu xí.
jo e linja mute: có nhiều tóc.
jo e mani mute: có nhiều tiền.
jo e pilin pona: có cảm xúc tích cực, tinh thần khỏe mạnh.
jo e sijelo pona: có sức khỏe (vật lý) tốt.
lili: nhỏ, thấp, mảnh mai, trẻ.
nasa: điên, khờ dại.
nasa lukin: trông buồn cười.
pona lukin: đẹp, xinh đẹp, đẹp trai.
suwi: ngọt ngào.
suwi lukin: dễ thương.
sona mute: thông minh, khôn ngoan.
suli: lớn, cao, béo.
</pre>

<h2>kon en sewi - thời tiết</h2>
<pre>
seli li lon: trời ấm hoặc nóng.
lete li lon: trời lạnh.
suno li lon: trời nắng.
telo li kama: trời đang mưa.
ko li kama: tuyết đang rơi.
telo kiwen lili li kama: đang mưa đá.
tenpo lete: mùa đông.
tenpo seli: mùa hè.
tenpo telo: mùa mưa.
nasin li jo e telo kiwen: con đường bị đóng băng.
telo lili li lon kon: ẩm ướt.
kon sewi li jo e walo: trời nhiều mây.
mun li sike (ali): trăng tròn.
mun li pimeja (ali): trăng non.
mun li pimeja e suno: nhật thực.
nena suli li pana e ko seli: một ngọn núi lửa đang phun trào.
</pre>

<h2>kule (▧) - màu sắc</h2>
<pre>
kule (▧): màu sắc.
walo (⬜): màu trắng.
pimeja (▩): màu đen.
loje (▤): màu đỏ.
jelo (▥): màu vàng, màu xanh lục nhạt.
laso (▦): màu xanh lam, màu xanh lục.
loje walo (▤⬜): màu đỏ nhạt, hồng.
laso pimeja (▦▩): màu xanh lam đậm.
pimeja laso (▩▦): màu xanh đen.
loje laso (pimeja) (▤▦(▩)): màu đỏ hơi xanh (đậm), tím.
len ni li kule seme? (♟⤓>▧⍰?): bộ quần áo này màu gì?
</pre>

<h2>len - quần áo</h2>
<pre>
len: quần áo, vải.
len lawa: mũ, khăn trùm đầu.
</pre>

<h2>kulupu mama - gia đình</h2>
<pre>
mama: mẹ, bố, cha mẹ.
kulupu mama: gia đình.
mama meli: mẹ.
mama mije: bố.
mama mama: ông bà.
jan olin: người quan trọng khác, bạn đồng hành.
meli (olin): vợ, bạn gái.
mije (olin): chồng, bạn trai.
jan sama: chị, anh, anh chị em ruột.
meli sama: chị.
mije sama: anh.
jan lili: con, con gái, con trai.
meli lili: con gái.
mije lili: con trai.
</pre>

<h2>moku - thức ăn</h2>
<pre>
moku: thức ăn, bữa ăn, ăn, uống.
moku e telo: uống nước.
wile moku: đói.
wile moku e telo: khát.
ilo moku: dụng cụ để ăn, nĩa, thìa, dao,...
kala: cá, hải sản.
kala lete: cá sống, sushi.
kasi: thảo mộc, cây.
kasi wawa: đồ gia vị.
kili: trái cây, rau.
kili lili kiwen: hạt.
kili palisa: quả dài hoặc rau, vd: cà rốt, chuối, dưa chuột,...
moku lili: bữa ăn nhẹ, món ăn có thể nuốt được.
moku suwi: đồ ngọt, kẹo, sôcôla,...
moku telo: thức ăn lỏng, vd: súp.
moku walo: thực phẩm màu trắng, vd: cơm.
pana e moku tawa: nuôi dưỡng.
poki: ly, cốc, chai, bát, thùng chứa.
poki lete: tủ lạnh.
poki telo: lò nướng, lò vi sóng.
tenpo moku: giờ ăn.
tomo moku: phòng ăn, nhà bếp, cửa hàng tạp hóa, nhà hàng.
kili lili: loại rau, hoa quả nhỏ, vd: berry, ôliu.
kili loje: trái cây màu đỏ hoặc rau, vd: cà chua.
kili ma: rau củ dưới đất, vd: khoai tây.
kili suwi: trái cây (ngọt).
pona moku: thơm ngon, ngon.
sike mama waso: trứng.
soweli: thịt từ động vật có vú, vd: thịt bò, thịt heo.
supa moku: bàn ăn.
telo: nước, nước giải khát, chất lỏng, nước sốt.
telo kili: nước ép.
telo lete: nước đá, băng.
telo mama soweli: sữa bò.
telo nasa: đồ uống gây say, vd: rượu.
telo seli: đồ uống nóng, vd: cà phê.
telo seli jelo: trà xanh.
telo seli wawa: cà phê.
telo wawa: nước tăng lực.
waso: thịt gà, thịt gia cầm.
</pre>

<h2>nasin sewi (↟↑) - tôn giáo</h2>
<pre>
nasin sewi (↟↑): tôn giáo, con đường tâm linh.
nasin pona (↟◡): đạo giáo, con đường tốt.
nasin pona Juju (↟◡Juju): thuyết Thần giáo tự nhiên.
nasin sewi Jawatu (↟↑Jawatu): đạo Do thái.
nasin sewi Kolisu (↟↑Kolisu): Cơ đốc giáo.
nasin sewi ma (↟↑⊕): tôn giáo trái đất, vd như niềm tin của người Mỹ bản địa.
nasin sewi Puta (↟↑Puta): Phật giáo.
nasin sewi Silami (↟↑Silami): Hồi giáo.
</pre>

<h2>pali - nghề</h2>
<pre>
jan pali: công nhân, nhân viên.
jan lawa: lãnh đạo, ông chủ, bậc thầy, chủ tịch, giám đốc.
jan lawa ma: chủ tịch nước, thống đốc bang.
jan lawa pi ma tomo: thị trưởng.
jan pi kama sona: học sinh, sinh viên.
jan pi musi sijelo: lực sĩ.
jan (pi pali) moku: đầu bếp, nấu ăn.
jan (pi pali) unpa: mại dâm, gái điếm.
jan pi pana sona: giáo viên.
jan pi pona pilin: nhà tâm lý trị liệu.
jan pi pona sijelo: bác sĩ, thầy thuốc.
jan pi tomo pali: nhân viên văn phòng,...
jan sona: người có kiến thức, người khôn ngoan, người được giáo dục, học thuật, chuyên gia.
jan sona sijelo: bác sĩ.
jan sona nanpa: nhà toán học.
jan sona pilin: nhà tâm lý học.
lon tenpo pi pali ala: thời gian nghỉ phép, nghỉ từ công việc.
lukin jo e pali: tìm kiếm một công việc.
pali ala: không làm việc.
tomo pali: (nơi) làm việc, văn phòng, nhà máy,...
</pre>

-----------------------------------------------------------------------------
<pre>
tu tenpo suno pini la mi lukin e jan. sina meli. mi ijo e sina tan ni: sina lili li suwi lukin. sina ijo ala ijo tawa mi? tenpo seme la mi ken ala ken lukin e sina tenpo sin?
mi pilin e ni: sina pona tawa mi.
29 tenpo suno 09 tenpo mun 2016 tenpo sike

⚁🕒☼Ꮖ⊏ᑭ∢»ⵅ. ᑲ♀. ᑭⵔ»ᑲ↶⤓:ᑲ⌄>⍨∢. ᑲⵔ✕ⵔ⇥ᑭ? 🕒⍰⊏ᑭ✓✕✓∢»ᑲ🕒☆?
ᑭ♡»⤓:ᑲ◡⇥ᑭ.
29🕒☼09🕒☾2016🕒⭗
</pre>

       
      
!

CSS

       
        h2 {
	font-family: arial;
	border-bottom: solid 1px #aaa;
	padding-top: 8px;
	padding-bottom: 4px;
}
pre {
	 font-family: helvetical, arial, sans-serif;
}
.vocabulary {
	display: flex;
	flex-wrap: wrap;
}
.items {
	width: 128px;
	border: solid 1px #666;
	font-family: helvetical, arial, sans-serif;
	text-align: center;
}
.symbol {
	font-size: 32px;
}
.letter {
	color: green;
}
.means {
	font-size: 10px;
}

       
      
!

JS

       
        
       
      
!
999px

Console