<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Tiêu đề website</title>
  </head>
  <body>
    <p>Chào mừng bạn đến với blog 
     <strong>Học Mót</strong>.
    </p>
    <p>Đoạn văn bản
     <strong>in đậm đầu tiên</strong>.
    </p>
  </body>
</html>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.