<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Tiêu đề website</title>
  </head>
  <body>
    <p>Đây là một đoạn văn bản, có chứa các chữ <strong>in đậm</strong>.</p>
  </body>
</html>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.