<h1 class="sticky">Tiêu đề quan trọng</h1>
<h1>Tiêu đề thông thường</h1>
<h1 class="sticky">Tiêu đề quan trọng</h1>
.sticky {
  color: red;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.