<p>
  <span style="color: white; background-color: red">Đây là một văn bản có thuộc tính style</span>. Nếu bạn muốn dùng nhiều style trong một đoạn văn thì có thể sử dụng thẻ <code>&lt;span&gt;</code> để thêm <span style="color: blue">nhiều style</span> khác nhau.
</p>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.