<p>Đây là một đoạn văn bản, mỗi đoạn văn bản sẽ được hiển thị một dòng riêng và được khai báo bằng thẻ <code>&lt;p&gt;</code>.</p>
<p>Đây cũng là một đoạn văn bản.</p>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.