<p>Một siêu văn bản sẽ có các <a href="http://thachpham.com" title="Thach Pham Blog" target="_blank">siêu liên kết</a> để người đọc có thể truy cập một tài liệu khác.</p>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.