<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Giới thiệu</h1>
 <p class="gioi_thieu">Thạch Phạm sinh ngày<strong>16/05/1992</strong> tại thị xã Bà Rịa, tinh Bà Rịa - Vũng Tàu và hiện đang phát triển blog <a href="http://thachpham.com">Thạch Phạm Blog</a>.</p>
  
  <p class="lien_ket">Liên kết: <a href="#">Kênh 14</a> - <a href="#">Google</a>

 
</body>
</html>
a {
  font-weight: bold;
  color: red;
}
.lien_ket a {
  color: blue;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.