<h1 id="post-title">Tiêu đề có thiết lập ID</h1>
<h1>Tiêu đề thông thường</h1>
#post-title {
  color: blue;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.