<body>
  <div class="container">
    <div class="card-columns">
      
        <div class="card">
          <div class="card-header">
            Card Header
          </div>
          <img class="card-img-top" src="https://source.unsplash.com/daily" alt="Card image top">
          <div class="card-body">
            <h3 class="card-title">Each Card body can have a title</h3>
            <h4 class="card-subtitle">And a subtitle</h4>
            <p class="card-text">This is a card body 1</p>
          </div>


          <div class="card-body">
            <h3 class="card-title">Card body 2 title</h3>
            <h4 class="card-subtitle">And subtitle</h4>
            <p class="card-text">You can also add a second body or even more</p>
          </div>
          <img class="card-img-bottom" src="https://source.unsplash.com/daily" alt="Card image bottom">
          <div class="card-footer">
            Card Footer
          </div>
        </div>
     
     
        <div class="card">

          <img class="card-img-top" src="https://source.unsplash.com/daily?nature" alt="Card image top">
          <div class="card-img-overlay">
            <h3 class="card-title">Card title</h3>
            <h4 class="card-subtitle">Card subtitle</h4>
            <p class="card-text">You can use the cap image as an overlay for the body</p>
          </div>
        </div>

        <div class="card">

          <img class="card-img-top" src="https://source.unsplash.com/daily?rock" alt="Card image top">
          <div class="card-img-overlay white">
            <h3 class="card-title">Card title</h3>
            <h4 class="card-subtitle">Card subtitle</h4>
            <p class="card-text">You can add links to card body</p>
            <a href="#" class="card-link">Link 1</a>
            <a href="#" class="card-link">Link 2</a>
          </div>
        </div>
  
        <div class="card card-primary p-3 text-center">
          <ul class="list-group">
            <li class="list-group-item">Item 1</li>
            <li class="list-group-item">Item 2</li>
            <li class="list-group-item">Item 3</li>
          </ul>

        </div>

        <div class="card text-white border-danger bg-danger p-1 text-center">

          <div class="card-body">
            <h2 class="card-title"> My Card</h2>
            <p class="card-text"> This is a simple centered text </p>
          </div>

        </div>
 
        <div class="card text-primary border-primary">

          <div class="card-body">
            <h2 class="card-title"> My List</h2>
            <ul class="list-group list-group-flush">
              <li class="list-group-item">Item 1</li>
              <li class="list-group-item">Item 2</li>
              <li class="list-group-item">Item 3</li>
            </ul>
          </div>

        </div>

        <div class="card border-danger text-primary">
          <img class="card-img-top" src="https://source.unsplash.com/daily?rock" alt="Card image cap">
          <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Card title</h5>
            <p class="card-text">Card text</p>
          </div>
          <ul class="list-group list-group-flush">
            <li class="list-group-item">Item 1</li>
            <li class="list-group-item">Item 2</li>
            <li class="list-group-item">Item 3</li>
          </ul>
          <div class="card-body">
            <a href="#" class="card-link">Link 1</a>
            <a href="#" class="card-link">Link 2</a>
          </div>
        </div>
      
        <div class="card">
          <div class="card-header">
            <ul class="nav nav-tabs card-header-tabs">
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link active" href="#">Tab 1</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="#">Tab 2</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="#">Tab 3</a>
              </li>
            </ul>
          </div>
          <img class="card-img-top" src="https://source.unsplash.com/daily?rock" alt="Card image top">
          <div class="card-body">
            <h3 class="card-title">Card title</h3>
            <h4 class="card-subtitle">Card subtitle</h4>
            <p class="card-text">You can add navigation (navigation and pills) to card header</p>
          </div>
        </div>

        <div class="card">
          <div class="card-header">
            <ul class="nav nav-pills card-header-pill">
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link active" href="#">Pill 1</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="#">Pill 2</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="#">Pill 3</a>
              </li>
            </ul>
          </div>
          <img class="card-img-top" src="https://source.unsplash.com/daily?wood" alt="Card image top">
          <div class="card-body">
            <h3 class="card-title">Card title</h3>
            <h4 class="card-subtitle">Card subtitle</h4>
            <p class="card-text">You can add navigation (navigation and pills) to card header</p>
          </div>
        </div>

        <div class="card text-white bg-dark mt-5">
          <div class="card-header">This is a Header</div>
          <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Card title</h5>
            <p class="card-text">This is a text </p>
          </div>
        </div>
      
    </div>

  </div>
</body>

</html>

External CSS

 1. https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css

External JavaScript

 1. https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js
 2. https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js