<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<style>
img {
  width: 100%;
  height: auto;
}
</style>
</head>
<body>

<img src="https://laptrinhtudau.com/wp-content/uploads/2022/02/paris.jpg" width="460" height="345">
<p>Thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt để xem hình ảnh sẽ chia tỷ lệ như thế nào.</p>

</body>
</html>


External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.