<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
div.example {
  background-color: yellow;
  padding: 20px;
}

@media screen and (max-width: 600px) {
  div.example {
    display: none;
  }
}
</style>
</head>
<body>

<h2> Ẩn các phần tử trên các kích thước màn hình khác nhau </h2>

<div class="example">Hello World!</div>

<p>Khi chiều rộng của trình duyệt rộng từ 600px trở xuống, phần tử div sẽ bị ẩn. Thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt để xem hiệu ứng</p>

</body>
</html>


External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.