<h1> Thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt để xem hiệu ứng! </h1>
<p> Truy vấn phương tiện sẽ chỉ áp dụng nếu loại phương tiện là màn hình và chế độ xem rộng từ 480px trở lên. </p>
body {
  background-color: pink;
}

@media screen and (min-width: 480px) {
  body {
    background-color: lightgreen;
  }
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.