<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<style>
* {
 box-sizing: border-box;
}

.row::after {
 content: "";
 clear: both;
 display: block;
}

[class*="col-"] {
 float: left;
 padding: 15px;
}

html {
 font-family: "Lucida Sans", sans-serif;
}

.header {
 background-color: #9933cc;
 color: #ffffff;
 padding: 15px;
}

.menu ul {
 list-style-type: none;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

.menu li {
 padding: 8px;
 margin-bottom: 7px;
 background-color: #33b5e5;
 color: #ffffff;
 box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.12), 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.24);
}

.menu li:hover {
 background-color: #0099cc;
}

.aside {
 background-color: #33b5e5;
 padding: 15px;
 color: #ffffff;
 text-align: center;
 font-size: 14px;
 box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.12), 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.24);
}

.footer {
 background-color: #0099cc;
 color: #ffffff;
 text-align: center;
 font-size: 12px;
 padding: 15px;
}

/* For desktop: */
.col-1 {width: 8.33%;}
.col-2 {width: 16.66%;}
.col-3 {width: 25%;}
.col-4 {width: 33.33%;}
.col-5 {width: 41.66%;}
.col-6 {width: 50%;}
.col-7 {width: 58.33%;}
.col-8 {width: 66.66%;}
.col-9 {width: 75%;}
.col-10 {width: 83.33%;}
.col-11 {width: 91.66%;}
.col-12 {width: 100%;}

@media only screen and (max-width: 768px) {
 /* For mobile phones: */
 [class*="col-"] {
  width: 100%;
 }
}
</style>
</head>
<body>

<div class="header">
 <h1>Việt Nam</h1>
</div>

<div class="row">
 <div class="col-3 menu">
  <ul>
  <li>Thành phố</li>
   <li>Khu du lịch</li>
   <li>Món ăn</li>
  </ul>
 </div>

 <div class="col-6">
  <h1>Thành phố</h1>
  <p>Việt Nam hiện có 85 thành phố, gồm: 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ; 1 thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương là TP Thủ Đức của TP Hồ Chí Minh; còn lại là 79 thành phố trực thuộc 58 tỉnh.</p>
 </div>

 <div class="col-3 right">
  <div class="aside">
   <h2>Ở đâu? </h2>
    <p>Việt Nam nằm ở ĐNA</p>
    <h2> Làm thế nào? </h2>
    <p> Bạn có thể đến Việt Nam bàng máy bay</p>
  </div>
 </div>
</div>

<div class="footer">
 <p>Thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt để xem nội dung phản hồi như thế nào với việc thay đổi kích thước</p>
</div>

</body>
</html>


External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.