<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<style>
body {
  background-color: lightgreen;
}

@media only screen and (orientation: landscape) {
  body {
    background-color: lightblue;
  }
}
</style>
</head>
<body>

<p> Thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt. Khi chiều rộng của tài liệu này lớn hơn chiều cao, màu nền là "lightblue", nếu không thì sẽ có màu nền là "lightgreen". </p>

</body>
</html>


External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.