<p> Thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt. Khi chiều rộng của tài liệu này là 600 pixel trở xuống, màu nền là "lightblue"; nếu không nó sẽ có màu"lightgreen". </p>
body {
  background-color: lightgreen;
}

@media only screen and (max-width: 600px) {
  body {
    background-color: lightblue;
  }
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.