<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<style>
video {
  width: 100%;
  height: auto;
}
</style>
</head>
<body>

<video width="400" controls>
  <source src="https://laptrinhtudau.com/wp-content/uploads/2021/12/movie.mp4" type="video/mp4">
  Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thẻ video
</video>

<p> Thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt để xem kích thước của trình phát video sẽ thay đổi như thế nào. </p>

</body>
</html>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.