<div>
Phần tử div thuông thường
</div>

<div class="test1">
 Sử dụng phương thức matrix()
</div>

<div class="test2">
Một cách sử dụng khác của phương thức matrix()
</div>
div {
  width: 300px;
  height: 100px;
  background-color: yellow;
  border: 1px solid black;
}

.test1 {
  transform: matrix(1, -0.3, 0, 1, 0, 0);
}

.test2 {
  transform: matrix(1, 0, 0.5, 1, 150, 0);
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.