<div>
Phần tử div thông thường
</div>

<div class="test">
Phần tử div này được xoay 20 độ ngược chiều kim đồng hồ.
</div>
div {
  width: 300px;
  height: 100px;
  background-color: yellow;
  border: 1px solid black;
}

.test {
  transform: rotate(-20deg);
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.