<section>
<h2>Lịch sử WWF</h2>
<p>World Wide Fund for Nature (WWF) là một tổ chức quốc tế làm việc về các vấn đề liên quan đến bảo tồn, nghiên cứu và phục hồi môi trường, trước đây có tên là World Wildlife Fund. WWF được thành lập vào năm 1961</p>
</section>

<section>
<h2>Biểu tượng của WWF</h2>
<p>Gấu trúc đã trở thành biểu tượng của WWF. Logo gấu trúc nổi tiếng của WWF có nguồn gốc từ một chú gấu trúc tên là Chi Chi được chuyển từ Sở thú Bắc Kinh đến Sở thú London vào cùng năm thành lập WWF</p>
</section>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.