<p><abbr title="Association of South East Asian Nations">ASEAN</abbr> được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 </p>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.