<h2> Làm mờ chú giải khi di chuột </h2>
<p> Khi bạn di chuột qua văn bản bên dưới, văn bản chú giải sẽ mờ dần và mất 1 giây để chuyển từ hoàn toàn vô hình sang hiển thị </p>
<div class="tooltip">Di chuột qua đây
 <span class="tooltiptext">Hello World!</span>
</div>
.tooltip {
 position: relative;
 display: inline-block;
 border-bottom: 1px dotted black;
}

.tooltip .tooltiptext {
 visibility: hidden;
 width: 120px;
 background-color: black;
 color: #fff;
 text-align: center;
 border-radius: 6px;
 padding: 5px 0;
 position: absolute;
 z-index: 1;
 bottom: 100%;
 left: 50%;
 margin-left: -60px;
 
 /* Làm mờ trong chú giải - mất 1 giây để đi từ 0% đến 100% opac: */
 opacity: 0;
 transition: opacity 1s;
}

.tooltip:hover .tooltiptext {
 visibility: visible;
 opacity: 1;
}
body{
 text-align: center;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.