<p class="test">Đoạn này có một từ rất dài: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Từ dài sẽ bị cắt và nằm ở dòng tiếp theo</p>
p.test {
  width: 11em; 
  border: 1px solid #000000;
  word-wrap: break-word;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.