<p>Một cây làm chẳng lên non <br> Ba cây chụm lại nên hòn núi cao</p>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.