<p>Thẻ <code>code</code> trong HTML xác định một đoạn mã máy tính</p>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.