<h2>text-overflow: clip:</h2>
<p class="test1">Đây là một số văn bản dài sẽ tràn ra ngoài vùng chứa của nó</p>

<h2>text-overflow: ellipsis:</h2>
<p class="test2">Đây là một số văn bản dài sẽ tràn ra ngoài vùng chứa của nó</p>
p.test1 {
  white-space: nowrap; 
  width: 200px; 
  border: 1px solid #000000;
  overflow: hidden;
  text-overflow: clip;
}

p.test2 {
  white-space: nowrap; 
  width: 200px; 
  border: 1px solid #000000;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.