<div class="vd1">Phần tử <span>span</span> được kế thừa các thuộc tính của phần tử mẹ div</div>
<br>

<div class="vd2">Phần tử <span>span</span> được kế thừa các thuộc tính của phần tử mẹ div</div>
div.vd1 {
  border: 2px solid red;
}
div.vd2 {
  border:2px dotted blue;
}
span {
  border: inherit;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.