<p>Tôi thích bầu trời <span style="color:blue;font-weight:bold">xanh</span> hơn là bầu trời <span style="color:gray;font-weight:bold">xám xịt</span></p>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.