<div></div>

<p><b> Lưu ý: </b> Khi hoạt ảnh hoàn tất, hoạt ảnh sẽ trở lại kiểu ban đầu</p>
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  animation-name: example;
  animation-duration: 4s;
}

@keyframes example {
  from {background-color: red;}
  to {background-color: yellow;}
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.