<p>Tại đây, hoạt ảnh sẽ bắt đầu như thể nó đã phát được 2 giây:</p>

<div> </div>
div {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background-color: red;
 position: relative;
 animation-name: example;
 animation-duration: 4s;
 animation-delay: -2s;
}

@keyframes example {
 0%  {background-color:red; left:0px; top:0px;}
 25% {background-color:yellow; left:200px; top:0px;}
 50% {background-color:blue; left:200px; top:200px;}
 75% {background-color:green; left:0px; top:200px;}
 100% {background-color:red; left:0px; top:0px;}
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.