<div>
Phần tử div này bằng một nửa chiều rộng ban đầu của nó
</div>
div {
  margin: 150px;
  width: 200px;
  height: 100px;
  background-color: yellow;
  border: 1px solid black;
  transform: scaleX(0.5);
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.