<p class="test1">Đoạn văn này chứa một số văn bản. Dòng này sẽ-ngắt-tại-gạch nối.</p>

<p class="test2">Đoạn văn này chứa một số văn bản. Các dòng sẽ ngắt ở bất kỳ ký tự nào.</p>
p.test1 {
  width: 140px; 
  border: 1px solid #000000;
  word-break: keep-all;
}

p.test2 {
  width: 140px; 
  border: 1px solid #000000;
  word-break: break-all;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.