<div>
   <p> Chỉ cho phép người dùng thay đổi kích thước chiều rộng của phần tử div này. </p>
   <p> Để thay đổi kích thước: Nhấp và kéo góc dưới cùng bên phải của phần tử div này. </p>
</div>
div {
  border: 2px solid;
  padding: 20px; 
  width: 300px;
  resize: horizontal;
  overflow: auto;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.