<div></div>

<p><b> Lưu ý: </b> Khi hoạt ảnh hoàn tất, hoạt ảnh sẽ trở lại kiểu ban đầu</p>
div {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background-color: red;
 animation-name: example;
 animation-duration: 4s;
}

@keyframes example {
 0%  {background-color: red;}
 25% {background-color: yellow;}
 50% {background-color: blue;}
 100% {background-color: green;}
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.