<p> <dfn> HTML </dfn> là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo trang web. </p>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.