<p class="test1">Văn bản thông thường</p>

<p>Văn bản có phần tử span với chế độ viết<span class="test2">vertical-rl</span> (viết dọc)</p>

<p class="test2">Văn bản có chế độ viết: vertical-rl (viết dọc).</p>
p.test1 {
  writing-mode: horizontal-tb; 
}

span.test2 {
  writing-mode: vertical-rl; 
}

p.test2 {
  writing-mode: vertical-rl; 
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.