<div class="container">
 <h2>Lời Bác Hồ dạy các đồng chí:</h2>
 <pre>
  "Không có việc gì khó,
   Chỉ sợ lòng không bền,
   Đào núi và lấp biển,
   Quyết chí ắt làm nên”.
 </pre>
 <p>
  <button>Đúng</button>
  <button>Sai</button>
 </p>
</div>
:root {
 --blue: #1e90ff;
 --white: #ffffff; 
}

body {
 background-color: var(--blue);
}

h2 {
 border-bottom: 2px solid var(--blue);
}

.container {
 color: var(--blue);
 background-color: var(--white);
 padding: 15px;
}

button {
 background-color: var(--white);
 color: var(--blue);
 border: 1px solid var(--blue);
 padding: 5px;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.