<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <base href="https://laptrinhtudau.com/" target="_blank">
</head>
<body>
<p><a href="chuyen-muc/html-tag/">Các thẻ trong HTML</a> -Lưu ý rằng liên kết sẽ mở trong một cửa sổ mới, ngay cả khi nó không có thuộc tính target = "_ blank". Điều này là do thuộc tính mục tiêu của phần tử cơ sở được đặt thành "_blank"</p>

</body>
</html>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.