<p>Cửa hàng mở cửa từ <time> 7:00 </time> đến <time> 23:00 </time> mỗi ngày trong tuần</p>

<p>Tôi có một cuộc hẹn vào <time datetime = "2022-01-01 08:00"> ngày Tết dương lịch </time></p>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.