<div>
Phần tử div này được di chuyển 50 pixel sang bên phải và 100 pixel xuống dưới so với vị trí ban đầu của nó
</div>
div {
  width: 300px;
  height: 100px;
  background-color: yellow;
  border: 1px solid black;
  transform: translate(50px,100px);
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.