<p>Ví dụ sau sẽ chạy hoạt ảnh theo hướng ngược lại:</p>
<div class="a"></div>
<p>Ví dụ sau hoạt ảnh chuyển tiếp, sau đó chạy ngược lại:</p>
<div class="b"></div>
<p>Ví dụ sau hoạt ảnh chạy ngược trước, sau đó chuyển tiếp:</p>
<div class="c"></div>
div {
 width: 20px;
 height: 20px;
 background-color: red;
 position: relative;
 animation-name: example;
 animation-duration: 4s;
 animation-iteration-count: 10;
}
div.a{
  animation-direction: reverse;
}
div.b{
 animation-direction: alternate;
}
div.c{
 animation-direction: alternate-reverse; 
}
@keyframes example {
 0%  {background-color:red; left:0px; top:0px;}
 25% {background-color:yellow; left:20px; top:0px;}
 50% {background-color:blue; left:20px; top:20px;}
 75% {background-color:green; left:0px; top:20px;}
 100% {background-color:red; left:0px; top:0px;}
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.