<p>Văn bản thông thường</p>
<p><small>Văn bản nhỏ hơn</small></p>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.