<p>Các góc được làm tròn cho một phần tử có màu nền được chỉ định:</p>
<p id="rcorners1">Các góc được làm tròn!!</p>
<p>Các góc được làm tròn cho một phần tử có đường viền:</p>
<p id="rcorners2">Các góc được làm tròn!!</p>
<p>Các góc được làm tròn cho một phần tử có nền bằng hình ảnh:</p>
<p id="rcorners3">Các góc được làm tròn!!</p>
#rcorners1 {
 border-radius: 25px;
 background: #73AD21;
 padding: 20px; 
 width: 200px;
 height: 150px; 
}

#rcorners2 {
 border-radius: 25px;
 border: 2px solid #73AD21;
 padding: 20px; 
 width: 200px;
 height: 150px; 
}

#rcorners3 {
 border-radius: 25px;
 background: url(https://laptrinhtudau.com/wp-content/uploads/2022/01/abcde.jpg);
 background-position: left top;
 background-repeat: repeat;
 padding: 20px; 
 width: 200px;
 height: 150px; 
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.