<pre>
   Một cây làm chẳng lên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
</pre>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.